artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XXXVII Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt Uchwały w/s zatwierdzenia stawek i opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków51 KB
Projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę w/s uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego182 KB
Projekt Uchwały w/s dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą ? Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.514 KB
Projekt Uchwały w/s dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą ? Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.585 KB
Projekt Uchwały w/s wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m? pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMB
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego36 KB
Projekt Uchwały w/s ustanowienia wzoru Medalu Honorowego Piotrkowa Trybunalskiego oraz Regulaminu jego nadawaniaMB
Projekt Uchwały w/s wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim203 KB
Projekt Uchwały w/s przeprowadzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego konsultacji projektu ?Budżet Obywatelski 2018 w Piotrkowie Trybunalskim?275 KB
Projekt Uchwały w/s określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów289 KB
Projekt Uchwały w/s określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów197 KB
Projekt Uchwały w/s nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim552 KB
Projekt Uchwały w/s nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim182 KB
Projekt Uchwały w/s pozbawienia niektórych odcinków dróg kategorii dróg gminnychMB
Projekt Uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśników w Piotrkowie TrybunalskimMB
Projekt Uchwały w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśników w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego?35 KB
Projekt Uchwały w/s zmiany Uchwały Nr IX/173/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Batorego w Piotrkowie Trybunalskim255 KB
Projekt Uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Gęsiej i Wiatracznej w Piotrkowie TrybunalskimMB
Projekt Uchwały w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2017227 KB
Projekt Uchwały w/s udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. w obr. 29 o powierzchni 0,1278 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 135/8 i 135/10, objętej księgą wieczystą PT1P/00044812/1, dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 272 KB
Projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIX/825/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 marca 2006 r. w/s zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, bonifikat od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego199 KB
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 22 numerem 70/3 o powierzchni 0,0024 ha14 KB
Projekt Uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej35 KB
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2017 rokMB
Projekt Uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 MB
Zawiadomienie22 KB