artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XXXII Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt Uchwały w/s nadania nazwy osiedlu w Piotrkowie Trybunalskim378 KB
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego36 KB
Projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę w/s określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego374 KB
Projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę w/s określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków491 KB
Projekt Uchwały w/s zmiany Uchwały w sprawie opłaty targowej282 KB
Projekt Uchwały w/s regulaminu targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego317 KB
Projekt Uchwały w/s wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMB
Projekt Uchwały w/s wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego182 KB
Projekt Uchwały w/s sprzedaży, w drodze przetargu ustnego, ograniczonego, nieruchomości niezabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy ks. Piotra Skargi16 KB
* Załącznik do projektu Uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na część nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Modrzewskiego 5, ul. Modrzewskiego 7, ul. Modrzewskiego 11, ul. Kotarbińskiego 12, ul. Kostromskiej 64A, ul. Kostromskiej 64MB
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na część nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Modrzewskiego 5, ul. Modrzewskiego 7, ul. Modrzewskiego 11, ul. Kotarbińskiego 12, ul. Kostromskiej 64A, ul. Kostromskiej 6422 KB
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzieci Polskich 26439 KB
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2017 rokMB
Projekt Uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 11 MB
Zawiadomienie21 KB