artykuł nr 1

XXIII Sesja Rady Miasta z 3 czerwca 2016 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXIII/327/16 w/s zmiany Uchwały Nr X/131/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu przedmiotu działania, zmienionej uchwałą Nr XV/202/15 z dnia 29 października 2015 roku.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/326/16MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/326/16 w/s rozpatrzenia skargi na uchwałę nr XVII/245/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/325/16 w/s utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Piotrkowie Trybunalskim oraz nadania jej statutuMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/324/16 w/s likwidacji jednostki organizacyjnej Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/323/16 w/s zmiany Statutu Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek" w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/322/16 w/s ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/321/16 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Koralowej w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/320/16 w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowej 4, do Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.oMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/319/16 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. WierzejeMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/318/16 w/s zamiany niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Malinowej, stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski oraz współwłasność osób fizycznychMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/317/16 w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej o łącznej pow. 0,1443 ha, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Staro warszawskiej 27/29 - ul. Jerozolimskiej 14 do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/316/16 w/s zmiany budżetu miasta na 2016 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/315/16 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/314/16 w/s udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 rok z korektą z dnia 15 kwietniaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/313/16 w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 rok z korektą z dnia 15 kwietnia 2016 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer