artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XXX Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.133 KB
* Załącznik do projektu uchwały-Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2017 rok191 KB
Projekt uchwały z uzasadnieniem w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2017 rok127 KB
* Załącznik do projektu uchwały-Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2017 rok242 KB
Projekt uchwały w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2017 rok126 KB
Projekt uchwały w/s nadania nazwy ulicy w Piotrkowie Trybunalskim293 KB
* Załącznik graficzny do projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim948 KB
* Uzasadnienie do projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim20 KB
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim23 KB
* Załącznik graficzny do projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Garncarskiej, Pereca i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim742 KB
* Uzasadnienie w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Garncarskiej, Pereca i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim20 KB
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Garncarskiej, Pereca i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim24 KB
* Załącznik graficzny do projektu uchwały w/ssprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie TrybunalskimMB
* Uzasadnienie do do projektu uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim20 KB
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim23 KB
* Załącznik graficzny do projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 18-go Stycznia w Piotrkowie Trybunalskim290 KB
* Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 18-go Stycznia w Piotrkowie Trybunalskim20 KB
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 18-go Stycznia w Piotrkowie Trybunalskim23 KB
* Uzasadnienie do projektu uchwały dot. ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego19 KB
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego32 KB
Projekt zmieniający uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości224 KB
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały zmieniającej nazwę jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadającej statut Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta197 KB
Projekt uchwały w/s zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego169 KB
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XX/279/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2016 rok 310 KB
Projekt Uchwały w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby, oraz nagrody za osiągnięcia w służbie.131 KB
Projekt Uchwały w/s zamiany niezabudowanych działek położonych w PiotrkowieTrybunalskim przy ul. Cedrowej, stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski na niezabudowane działki położone w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Lipowej i ul.Polnej stanowiące własność osoby fizycznej.79 KB
Projekt Uchwały w/s ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 201674 KB
* I Autopoprawka do Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta 2017 r.MB
Projekt Uchwały w/s projektu budżetu miasta na 2017 r. - cz. 430 MB
Projekt Uchwały w/s projektu budżetu miasta na 2017 r. - cz. 322 MB
Projekt Uchwały w/s projektu budżetu miasta na 2017 r. - cz. 238 MB
Projekt Uchwały w/s projektu budżetu miasta na 2017 r. - cz. 114 MB
Projekt Uchwały w/s WPF na lata 2017-203615 MB
* I Autopoprawka do Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta 2016 r.626 KB
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2016 r.11 MB
* Wyjaśnienie z autopoprawką do WPFMB
Projekt Uchwały w/s zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego12 MB