artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XX Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego135 KB
Projekt uchwały w/s rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa204 KB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/253/16 z dnia 20 stycznia 2016 r.182 KB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę107 KB
Projekt uchwały w/s sprawie zmiany upoważnienia Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalkskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej185 KB
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35-ul. Wojska Polskiego 200257 KB
* Załącznik do projektu uchwały721 KB
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XI/216/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśników w Piotrkowie Trybunalskim225 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV/43/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej73 KB
Projekt uchwały w/s przeprowadzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego konsultacji projektu "Budżet Obywatelski 2017 w Piotrkowie Trybunalskim"250 KB
Projekt uchwały w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim201 KB
Projekt uchwały w/s przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków123 KB
Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego161 KB
* załącznik do projektu zmiany budżetu188 KB
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2016 r.32 KB
* Załącznik do projektu WPF253 KB
Projekt Uchwały w/s zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego17 KB