artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XIX Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s powierzenia Powiatowi Piotrkowskiemu prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej137 KB
Projekt uchwały w/s regulaminów określających zasady korzystania z parków, skwerów, placów zabaw należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego812 KB
Projekt uchwały w/s zmiany statutu MOPR w Piotrkowie Trybunalskim180 KB
Projekt uchwały w/s nadania nazwy ulicy w Piotrkowie Trybunalskim446 KB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/216/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listo-pada 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrków Trybunalski"MB
Projekt uchwały w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2016 203 KB
Projekt uchwały w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim201 KB
Projekt uchwały w/s przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Orlej 11-Ciepłownia C-1 ul. Rolniczej 75-Ciepłownia C-2107 KB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/213/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zamiany niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ulic Wierzejskiej, Broniewskiego, pomiędzy gminą Miasto Piotrków Trybunalski i osobami fizycznymi 131 KB
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 20 w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wysokiej 11 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu. 170 KB
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2016 r.275 KB
Projekt Uchwały w/s zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego266 KB