artykuł nr 1

XVI Sesja Rady Miasta z 25 listopada 2015 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XVI/216/15 w/s przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrków Trybunalski"MB
Uchwała Nr XVI/220/15 w/s Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 201612 MB
Uchwała Nr XVI/219/15 w/s zmiany Uchwały Nr V/54/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2015 rokMB
Uchwała Nr XVI/218/15 w/s uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2016 pn. "Bezpieczne Miasto 2016"17 MB
Uchwała Nr XVI/217/15 w/s uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020MB
Uchwała Nr XVI/215/15 w/s wystąpienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z Polskiego Stowarzyszenia Beneficjentów Funduszy Pomocowych958 KB
Uchwała Nr XVI/214/15 w/s udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. w obr. 30 o powierzchni 0,7550 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 127/1, objętej księgą wieczystą PT1P/00105676/1, dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie TrybunalskimMB
Uchwała Nr XVI/213/15 w/s zamiany niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ulic Wierzejskiej, Broniewskiego, pomiędzy gminą Miasto Piotrków Trybunalski i osobami fizycznymiMB
Uchwała Nr XVI/212/15 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 60aMB
Uchwała Nr XVI/211/15 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 18 w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 35A łącznie z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.MB
Uchwała Nr XVI/210/15 w/s określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowychMB
Uchwała Nr XVI/209/15 w/s zwolnień w podatku od nieruchomościMB
Uchwała Nr XVI/208/15 w/s opłaty targowejMB
Uchwała Nr XVI/207/15 w/s określenia stawek podatku od środków transportowychMB
Uchwała Nr XVI/206/15 w/s wprowadzenia oraz określenia wysokości opłaty prolongacyjnej944 KB
Uchwała Nr XVI/205/15 w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.MB
Uchwała Nr XVI/204/15 w/s zmiany budżetu Miasta na 2015 rok18 MB
Uchwała Nr XVI/203/15 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 MB