artykuł nr 1

XV Sesja Rady Miasta z 29 października 2015 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XV/202/15 z 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/131/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania doraźnej komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu i przedmiotu działaniaMB
Uchwała Nr XV/201/15 z 29 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiMB
Uchwała Nr XV/200/15 z 29 października 2015 r. w sprawie podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na sektory10 MB
Uchwała Nr XV/199/15 z 29 października 2015 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody ŁódzkiegoMB
Uchwała Nr XV/198/15 z 29 października 2015 r. w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa-dot. Uchwały Nr XXVIII/524/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2012 r.MB
Uchwała Nr XV/197/15 z 29 października 2015 r. w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa-dot. Uchwały Nr XXIII/421/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2012 r.MB
Uchwała Nr XV/196/15 z 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśników w Piotrkowie Trybunalskim.MB
Uchwała Nr XV/195/15 z 29 października 2015 r. w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśników w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego?.MB
Uchwała Nr XV/194/15 z 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/706/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 14 stycznia 2014 r. poz. 128).MB
Uchwała Nr XV/193/15 z 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/23/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2015 rokMB
Uchwała Nr XV/192/15 z 29 października 2015 r. w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski aportu w formie wkładu niepieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.MB
Uchwała Nr XV/191/15 z 29 października 2015 r. w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 71-73 jako aportu do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Piotrkowie TrybunalskimMB
Uchwała Nr XV/190/15 z 28 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracyMB
Uchwała Nr XV/189/15 z 28 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie TrybunalskimMB
Uchwała Nr XV/188/15 z 28 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie TrybunalskimMB
Uchwała Nr XV/187/15 z 28 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie TrybunalskimMB
Uchwała Nr XV/186/15 z 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie TrybunalskimMB
Uchwała Nr XV/185/15 z 28 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie TrybunalskimMB
Uchwała Nr XV/184/15 z 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku, w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziMB
Uchwała Nr XV/183/15 z 28 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2015 rokMB
Uchwała Nr XV/182/15 z 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMB