artykuł nr 1

XIII Sesja Rady Miasta z 26 sierpnia 2015 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XIII/157/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego473 KB
Uchwała Nr XIII/156/15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, Domu Pomocy Społecznej i Areszcie Śledczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r392 KB
Uchwała Nr XIII/155/15 w sprawie regulaminów określających zasady korzystania z parków, skwerów, placów zabaw należących do Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMB
Uchwała Nr XIII/154/15 o zmianie uchwały Nr XXXI/619/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego228 KB
Uchwała Nr XIII/153/15 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych (dot. odcinka al. Armii Krajowej, al. Piłsudskiego i al. Kopernika)199 KB
Uchwała Nr XIII/152/15 w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych ( dot. odcinka al. Armii Krajowej, ul. Piłsudskiego i al. Koprenika)192 KB
Uchwała Nr XIII/151/15 w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych ( dot. ul. Mieszka I, ul. Chrobrego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Targowej)201 KB
Uchwała Nr XIII/150/15 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzajacym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystankówMB
Uchwała Nr XIII/149/15 w sprawie wyrazenia zgody na wydzierzawienie na okres do 30 lat i odstapienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiacych własność Miasta Piotrków Trybunalski, połozonych przy ul. Orlej 11 - Ciepłownia C-1 i przy ul. Rolniczej 75 - Ciepłownia C - 2262 KB
Uchwała Nr XIII/148/15 w sprawie wyrazenia zgody na nabycie gminnego zasobu nieruchomości połozonej w Piotrkowie Trybunalskim, przy ulicy Świtezianki, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 18 jako działka nr 85/23 o powierzchni 0,0045 ha185 KB
Uchwała Nr XIII/147/15 w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Naurutowicza, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej185 KB
Uchwała nr XIII/146/15 w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej187 KB
Uchwała Nr XIII/145/15 w sprawie wystąpienia do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miasto Piotrków Trybunalski własności nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Brzeżnickiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 95/3 o powierzchni 0,0202 ha, obręb 12231 KB
Uchwała Nr XIII/144/15 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Diamentowej176 KB
Uchwała Nr XIII/143/15 w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiacych własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne514 KB
Uchwała Nr XIII/142/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/54/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2015 r.622 KB
Uchwała Nr XIII/141/15 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2015 rok11 MB
Uchwała Nr XIII/140/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy FinansowejMB