artykuł nr 1

X Sesja Rady Miasta z 24 czerwca 2015 r

Załączniki:
Uchwała Nr X/136/15 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Orlej 11 - Ciepłownia C-1; ul. rolniczej 75 - Ciepłownia C-2233 KB
Uchwała Nr X/135/15 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego776 KB
Uchwała Nr X/134/15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, Domu Pomocy Społecznej i Areszcie Śledczym w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015r363 KB
Uchwała Nr X/133/15 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotkrowa TrybunalskiegoMB
Uchwała Nr X/132/15 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych220 KB
Uchwała Nr X/131/15 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta Piotkrowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu i przedmiotu działania226 KB
Uchwała Nr X/130/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego182 KB
Uchwała Nr X/129/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"508 KB
Uchwała Nr X/128/15 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Działkowej 6A194 KB
Uchwała Nr X/127/15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości położonej w Piotkrowie Trybunalskim przy ulicy Narutowicza, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 22 jako działka 182 o powierzchni 0,1071 ha182 KB
Uchwała Nr X/126/15 w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach należnego odszkodowania z tytułu utraconego prawa własności działki numer 164/1248 KB
Uchwała Nr X/125/15 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2015 rokMB
Uchwała Nr X/124/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy FinansowejMB