artykuł nr 1

VIII Sesja Rady Miasta 22 kwietnia 2015 r

Załączniki:
Uchwała Nr VIII/108/15 w/s zaopiniowania projektu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych195 KB
Uchwała Nr VIII/107/15 w/s pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej193 KB
Uchwała Nr VIII/106/15 w/s zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg powiatowych198 KB
Uchwała Nr VIII/105/15 w/s zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych196 KB
Uchwała Nr VIII/103/15 w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wrejonie ulic: Al. Gen. W. Sikorskiego, M. Dąbrowskiej, J. Tuwima i T. Sygietyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim jest zgodny z ustaleniami obowiazujacego "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego " przyjętego Uchwałą Nr XIV/297/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2011 r.200 KB
Uchwała Nr VIII/102/15 w/s wyrazenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ulicy Broniewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 20 jako działka nr 128/1 o powierzchni 0,0165 ha188 KB
Uchwała Nr VIII/101/15 w/s wyrazenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ulicy Jerozolimskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 16 jako działka nr 331/2 o powierzchni 0,0284 ha185 KB
Uchwała Nr VIII/100/15 w/s zmiany nieruchomości położonej przy ul. Wierzejskiej oznaczonej ne działki 227/1 o pow. 0,1003 ha w obr.17 stanowiacej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, na nieruchomość położoną przy ul. Wierzejskiej, oznaczoną nr działek 123/11, 123/12 i 123/13 o łącznej pow. 0,0253 ha stanowiacą własność osoby fizycznej224 KB
Uchwała Nr VIII/99/15 w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości,położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Stolarskiej 181 KB
Uchwała Nr VIII/98/15 w/s przeznaczenia do wydzierżawienia, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomościpołozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bugajskiej 17185 KB
Uchwała Nr VIII/97/15 w/s zmiany Budżetu Miasta na 2015 rMB
Uchwała Nr VIII/96/15 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy FinansowejMB