artykuł nr 1

V Sesja Rady Miasta - 25 lutego 2015 r.

Załączniki:
Uchwała Nr V/68/15 w/s rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa426 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/67/15 w/s utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, Domu Pomocy Społecznej i Areszcie Śledczym 363 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/66/15 w/s odrzucenia obywatelskiego projektu uchwały ze względów formalnych 500 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/65/15 w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2015 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/64/15 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Al. gen. Władysława Sikorskiego, Poprzecznej i Romana Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/63/15 w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Al. gen. Władysława sikorskiego, Poprzecznej i Romana Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego 185 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/62/15 zmieniająca uchwałę Nr XXX/563/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013 roku w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zmienioną uchwałą Nr XXXII/630/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku 392 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/61/15 w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 21 numerem 185/2 o pow. 0,0022 ha wraz z własnością znajdujących się na niej naniesień201 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/60/15 w/s zmiany uchwały Nr XL/733/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 stycznia 2014 roku w/s zasad wynajmowania lokali użytkowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal198 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/59/15 w/s przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości, połozonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Orlej 11 - Ciepłownia C-1, ul. Rolniczej 75 - Ciepłownia C-2 235 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/58/15 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 177 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/57/15 w/s zmiany nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i osobą prawną191 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/56/15 w/s uchylenia Uchwały Nr III/19/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku196 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/55/15 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szymanowskiego 175 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/54/15 w/s określenia zadań i podziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2015 rok 561 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/53/15 w/s zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych880 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/52/15 w/s zmiany budżetu miasta na 2015 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/51/15 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer