artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XV Sesję Rady Miasta

Załączniki:
w/s określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi114 KB
w/s podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na sektoryMB
w/s zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa124 KB
w/s zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa123 KB
w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Leśników w Piotrkowie TrybunalskimMB
w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśników w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego179 KB
zmieniająca uchwałę Nr III/23/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiegoz dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2015 rok306 KB
w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski aportu w formie wkładu niepieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.200 KB
w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 71-73 jako aportu do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.109 KB
w/s wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy205 KB
w/s wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim204 KB
w/s wyboru ławników do Sądu Okręgowego do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim206 KB
w/s wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim204 KB
w/s ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim158 KB
w/s powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim135 KB
w/s zmiany Uchwały nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku, w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi300 KB
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2015 r. (zip)405 KB
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2015 r.33 KB
* Wyjaśnienie do WPF42 KB
* Wykaz przedsięwzięć do WPF145 KB
* Wieloletnia Prognoza Finansowa108 KB
Projekt Uchwały w/s zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego16 KB