artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady X sesji Rady Miasta

Załączniki:
Zawiadomienie120 KB
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.82 KB
Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych88 KB
Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu i przedmiotu działania.85 KB
Projekt uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego177 KB
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego?340 KB
Projekt uchwał w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Działkowej 6A182 KB
Projekt uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Narutowicza, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 22, jako działka nr 182 o powierzchni 0,1071 ha.232 KB
Projekt uchwały w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach należnego odszkodowania z tytułu utraconego prawa własności działki numer 164/1. 201 KB
Wyjaśnienia Prezydenta Miasta do uchwały na sesję w dniu 24.06.2015r50 KB
Załączniki302 KB
Wyjaśnienia Prezydenta Miasta do Wieloletniej Prognozy Finansowej 38 KB
* Wykaz przedsięwzięć do WPF141 KB
Wieloletnia Prognoza Finansowa109 KB
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego141 KB