artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady na VIII sesję Rady Miasta

Załączniki:
Uchwała Nr VIII/104/15 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Al. Gen. W. Sikorskiego, M. Dąbrowskiej, J. Tuwima i T. Sygietynskiego w Piotrkowie TrybunalskimMB
Projekt uchwały w/s zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych90 KB
Projekt uchwały w/s pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej112 KB
Projekt uchwały w/s zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg powiatowych112 KB
Projekt uchwały w/s zaopiniowania projektu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych112 B
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Al.Gen. Sikorskiego, M.Dąbrowskiej, J.Tuwima i T. Sygietyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim998 KB
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic : Al. Gen. W. Sikorskiego, M.Dąbrowskiej, J.Tuwima i T.Sygietyńskgo w Piotrkowie Trybunalskim jest zgodny z ustaleniami obowiazującego "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" przyjętego Uchwałą Nr XIV/297/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2011r119 KB
Projekt uchwały w/s wyrażenie zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ul. Broniewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 20 jako dziłka nr 128/1 o powierzchni 0,0165 ha173 KB
Projekt uchwały w/s wyrazenia zgody na nabycia do gminnego zasobu nieruchomości połozonej w Piotrkowie Trybunalskim, w rejonie ul. Jerozolimskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 16 jako działka nr 331/2 o powierzchni 0,0284 ha173 KB
Projekt uchwały w/s zamiany nieruchomości połozonej przy ul. Wierzejskiej oznaczonej nr działki 227/1 o pow 0,1003 ha w obr 17 stanowiacej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski , na nieruchomość położoną przy ul. Wierzejskiej, oznaczoną nr działek 123/11, 123/12 i 123/13 o łacznej powierzchni 0,0253 ha w obr 20 stanowiącą własność osoby fizycznej153 KB
* Załącznik67 KB
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczsowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Stolarskiej185 KB
Projekt uchwały w/s przeznaczenia do wydzierżawienia, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bugajskiej 17221 KB
Wyjasnienia Prezydenta miasta do uchwały na sesję w dniu 22 kwietnia 2015 r39 KB
* Załączniki200 KB
* Załączniki48 KB
Projekt uchwały w/s zmiany budzetu miasta na 2015 r30 KB
* Wyjaśnienia do WPF38 KB
* Wykaz przedsięwzięć do WPF134 KB
*Wieloletnia Prognoza Finansowa109 KB
Projekt uchwały w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego17 KB