artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady V sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w/s powołania komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMB
Projekt uchwały w/s rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa132 KB
Projekt uchwały w/s utworzenia obrębnych obwodów w szptalach, Domu Pomocy Społecznej i Areszcie Śledczym267 KB
Projekt uchwały w/s odrzucenia obywatelskiego projektu uchwały ze względów formalnych136 KB
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Słowackiego Północ"MB
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Belzacka"MB
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Południe"MB
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Armii Krajowej"MB
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Wronia"MB
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Piastowskie"953 KB
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Starówka"MB
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Krakowskie Przedmieście - Sulejowska"MB
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Wyzwolenia"MB
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Wierzeje"MB
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Leśna"MB
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Przyszłość"MB
Projekt uchwały w/s uchwalenia Statutu Osiedla ,,Łódzka - Wysoka - Sadowa"MB
Projekt uchwaly w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2015 MB
* Załącznik do projektu uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Al. Gen. Władysława Sikorskiego, Poprzecznej i Romana Dmowskiego w Piotrkowie TrybunalskimMB
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Al. Gen. Władysława Sikorskiego, Poprzecznej i Romana Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim985 KB
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Al. Gen. Władysława Sikorskiego, Poprzecznej i Romana Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"104 KB
Projekt uchwały zmieniającej Uchwały XXX/563/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 27 lutego 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zmienioną Uchwałą Nr XXXII/630/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 24 kwietnia 2013 r.212 KB
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów 21 numerem 185/2 o pow. 0,0022 ha wraz z własnością znajdujących się na niej naniesień151 KB
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XL/733/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 29 stycznia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten lokal MB
Projekt uchwały w/s przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Dmowskiego - Ciepłownia - C-1, ul. Rolniczej - Ciepłownia C-2MB
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej220 KB
Projekt uchwały w/s zmiany nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i osobą prawną167 KB
Projekt uchwały w/s uchylenia Uchwały Nr III/19/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 22 grudnia 2014 r.145 KB
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szymanowskiego230 KB
* Autopoprawka do projektu uchwały w/s zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnychMB
Projekt uchwały w/s zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych306 KB
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2015 r. (zip)228 KB
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2015 r.28 KB
* Wyjaśnienie do WPF26 KB
* Wykaz przedsięwzięć do WPF132 KB
* Wieloletnia Prognoza Finansowa109 KB
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego17 KB