artykuł nr 1

XLV Sesja Rady Miasta - 27 czerwca 2014 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLV/810/14 w/s nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Panu prof. dr hab. Henrykowi Maciołkowi 165 KB
Uchwała Nr XLV/809/14 w/s określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe MB
Uchwała Nr XLV/808/14 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB
Uchwała Nr XLV/807/14 w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 829 KB
Uchwała Nr XLV/806/14 w/s przyjęcia ,,Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Piotrków Trybunalski w latach 2010 - 2014'' - UWAGA WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI DOSTĘPNE SĄ W BIURZE RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO LUB PRACOWNI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 256 KB
Uchwała Nr XLV/805/14 w/s zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/717/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2014 rok 243 KB
Uchwała Nr XLV/804/14 w/s wyrażenia zgody na użyczenie części zabudowanej nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dworskiej198 KB
Uchwała Nr XLV/803/14 w/s uchylenia Uchwały Nr XI/202/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r.206 KB
Uchwała Nr XLV/802/14 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego lokalu użytkowego - pomieszczenia stacji TRAFO, stanowiącego własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, znajdującego się w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 3242 KB
Uchwała Nr XLV/801/14 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego lokalu użytkowego - pomieszczenia rozdzielni elektrycznych R1 i R2, stanowiącego własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, znajdującego się w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 3 248 KB
Uchwała Nr XLV/800/14 w/s przyjęcia od osoby fizycznej na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski darowizny lokalu mieszkalnego nr 19 znajdującego się w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mickiewicza 25 222 KB
Uchwała Nr XLV/799/14 w/s zwolnienia z podatku od nieruchomościMB
Uchwała Nr XLV/798/14 w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 rokMB
Uchwała Nr XLV/797/14 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB
Uchwała Nr XLV/796/14 w/s odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego155 KB
Uchwała Nr XLV/795/14 w/s ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego728 KB
Uchwała Nr XLV/794/14 w/s powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w/s odwołania wiceprzewodniczacego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 187 KB