artykuł nr 1

XLIV Sesja Rady Miasta - 28 maja 2014 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLIV/793/14 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 495 KB
Uchwała Nr XLIV/792/14 w/s upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa infrastrukury Osiedla Broniewskiego - Wierzejska w Piotrkowie Trybunalskim''386 KB
Uchwała Nr XLIV/791/14 w/s określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków MB
Uchwała Nr XLIV/790/14 w/s zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg powiatowych 158 KB
Uchwała Nr XLIV/789/14 w/s zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w/s pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych166 KB
Uchwała Nr XLIV/788/14 w/s zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w/s zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych164 KB
Uchwała Nr XLIV/787/14 w/s pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej 153 KB
Uchwała Nr XLIV/786/14 w/s zmiany Uchwały Nr XLII/752/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 marca 2014 r. w/s określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków zwolnienia z tych opłat 387 KB
Uchwała Nr XLIV/785/14 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 38 w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzielnej 7A łącznie z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu 209 KB
Uchwała Nr XLIV/784/14 w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 rokMB
Uchwała Nr XLIV/783/14 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB
Uchwała Nr XLIV/782/14 w/s udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za rok 2013198 KB
Uchwała Nr XLIV/781/14 w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2013 r.174 KB