artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady III sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XLII/762/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 24 marca 2014 roku w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Fundudzu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2014 rok183 KB
Projekt uhcwały w/s strefy parkowania płatnego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobieraniaMB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w/s nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego85 KB
* Załącznik do uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Twardosławickiej, Zawodzie, rzeki Strawy i Autostrady A1 w Piotrkowie TrybunalskimMB
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Twardosławickiej, Zawodzie, rzeki Strawy i Autostrady A1 w Piotrkowie Trybunalskim192 KB
* Załącznik do uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Polnej i Armii Krajowej w Piotrkowie TrybunalskimMB
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Polnej i Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim995 KB
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Polnej i Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego"100 KB
Projekt uchwały w/s wyboru przedstawicieli Rady Miasta do składu Komisji Stypendialnej do kwalifikowania wniosków o przyznanie, wstrzymanie lub cofanie stypendiów sportowych127 KB
Projekt uchwały w/s szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz ich wysokości562 KB
Projekt uchwały w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby oraz nagrody za osiągnięcia w służbie69 KB
* Załącznik do uchwały w/s uchwalenia programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2015 pn. ,,Bezpieczne Miasto 2015"265 KB
Projekt uchwały w/s uchwalenia programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2015 pn. ,,Bezpieczne Miasto 2015"61 KB
* Załącznik do uchwały w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2015 rok121 KB
Projekt uchwały w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2015 rok70 KB
* Załącznik do uchwały w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2015 rok156 KB
Projekt uchwały w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2015 rok72 KB
* Załącznik do uchwały w/s przyjęcia programu rozwoju pn. ,,Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020"MB
Projekt uchwały w/s przyjęcia programu rozwoju pn. ,, Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020"272 KB
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego221 KB
* Załącznik do uchwały w/s wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności gruntowej326 KB
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności gruntowej79 KB
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, udziału 41843/221809 w części nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Dąbrowskiego 5154 KB
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej przy ul. Źródlanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 25 jako działka 315/6 o pow. 0,0030 ha, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej189 KB
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r. (zip)552 KB
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r.35 KB
* Wyjaśnienie do WPF (z II autopoprawką do 2015 roku)44 KB
* Wyjaśnienie do WPF (z autopoprawką na sesję grudniową)50 KB
* Wykaz przedsięwzięć do WPF146 KB
* Wieloletnia Prognoza Finansowa111 KB
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego17 KB