artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XLVIII sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s przyjęcia ,,Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miasta Piotrków Trybunalski na lata 2015-2018" (zip)35 MB
Projekt uchwały w/s ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkają mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę887 KB
Projekt w/s zmiany Uchwały Nr XLII/762/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2014 rok 191 KB
Projekt uchwały w/s nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim275 KB
Projekt uchwały w/s zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej - Bocznej stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Błotnej, stanowiącą własność osoby fizycznej125 KB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w/s uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego203 KB
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim u zbiegu ulic: Polnej - Kostromskiej178 KB
Projekt uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Prostej 123, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 266/1 o powierzchni 0,0050 ha i 266/2 o powierzchni 0,5974 ha w obrębie 1078 KB
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie umów użytkowania wieczystego działek gruntu nr 34/7 i 34/8 (obr. 34), 369/1 i 369/8 (obr. 36) oraz 133/16 (obr. 32) 81 KB
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały nr LII/840/10 z dn. 23 czerwca 2010 r. w/s zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi122 KB
Projekt uchwały w/s nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego409 KB
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r. (zip)566 KB
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r.31 KB
* Wyjaśnienie do WPF49 KB
*Wieloletnia Prognoza Finansowa107 KB
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego23 KB