artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XLII sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim)80 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Miejski Klub Sportowy ,,Piotrcovia'')83 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, Domu Pomocy Społecznej i Areszcie Śledczym 178 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały w/s utworzenia stałych obwodów głosowania 311 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2014 rok 161 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa90 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały w/s przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku Trybunalskiego w Piotrkowie Trybunalskim276 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku Trybunalskiego w Piotrkowie Trybunalskim44 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kopernika i Al. 3-go Maja - Plac Niepodległości w Piotrkowie Trybunalskim46 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy 18-go Stycznia w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projet uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy 18-go Stycznia w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 18-go Stycznia w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego''63 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały w/s przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej - ,,Meble'' w Piotrkowie Trybunalskim MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej - ,,Meble'' w Piotrkowie Trybunalskim 42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Miast Partnerskich i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim 993 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Miast Partnerskich i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim 42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany patrona Szkoły Podstawowej nr 16 im. Marcina Kasprzaka w Piotrkowie Trybunalskim 101 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także osób prywatnych i fizycznych prowadzonych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.14a ust. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania420 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków zwolnienia z tych opłat177 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowych, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wolborskiej 86 na rzecz organizacji pożytku publicznego - Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ,,Szansa'' w Piotrkowie Trybunalskim, na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego237 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na zarządzenie zastępcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pana Pawła Banaszka 81 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zatwierdzenia stawek i opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków271 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r.412 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2014 r.30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wykaz przedsięwzięć do WPF116 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązańMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer