artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XL sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s zmiany uchwaly w/s określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 301 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały w/s Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2014-2020MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2014-2020109 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w ormie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania'' na lata 2014-2020197 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania'' na lata 2014-2020190 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego80 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zasad wynajmowania lokali uzytkowych na czas oznaczonydłuzszy niż 3 lata lub czas nieoznaczony oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal 123 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, połozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Litewskiej 3 202 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości, połozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. spacerowej 141159 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 108203 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obr. 40 o powierzchni 0,1868 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 118, objętej księgą wieczystą PT1P/00102841/8 dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 139 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer