artykuł nr 1

XXXIV Sesja Rady Miasta - 26 czerwca 2013 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXIV/660/13 w/s wyboru przedstawicieli Rady Miasta do składu Komisji Stypendialnej do kwalifikowania wniosków o przyznanie lub pozbawienie stypendiów sportowych169 KB
Uchwała Nr XXXIV/659/13 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na II półrocze 2013 r.MB
Uchwała Nr XXXIV/658/13 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wolborskiej-Meszcze I w Piotrkowie TrybunalskimMB
Uchwała Nr XXXIV/657/13 w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wolborskiej-Meszcze I w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"152 KB
Uchwała Nr XXXIX/656/13 w/s sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiśniowej 1160 KB
Uchwała Nr XXXIV/655/13 w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 17-19. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 120/2 o powierzchni 0.0198 ha (obręb 11).186 KB
Uchwała Nr XXXIV/654/13 w/s uchylenia Uchwały Nr XXIX/496/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie nieodpłatnego ustanowienia służebności przejścia i przejazdu przez działkę nr 305/2 położoną w obrębie 24 przy ul. Armii Krajowej na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 305/1187 KB
Uchwała Nr XXXIV/653/13 w/s uchylenia Uchwały Nr LVI/916/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27.10.2010 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działki nr 190/55 o powierzchni 489 m2 i 190/57 o powierzchni 23 m2. położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej196 KB
Uchwała Nr XXXIV/652/13 w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim. oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer 168/1 o pow. 0.1087 ha. 168/2 o pow. 0.039Ó ha. 169 o pow. 0.0685 ha. 171 o pow. 0.1019 ha (obręb 25). 25/1 o pow. 0.0962 ha. 27 o pow. 0.2128 ha. 28/2 o pow. 0.0992 ha, 49/1 o pow. 0.0128 ha. 52/4 o pow. 0.2209 ha. 25/2 o pow. 0.0127 ha (obręb 27).220 KB
Uchwała Nr XXXIV/651/13 nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 170 o powierzchni 0.0670 ha (obręb 25) nr 26 o powierzchni 0.1073 ha i nr 50/2 o powierzchni 0.0253 ha (obręb 27).195 KB
Uchwała Nr XXXIV/650/13 w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki gruntu, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowej nr 46/Lotniczej nr 1. oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 40 numerem 118 o pow. 0.1868 ha.178 KB
Uchwała Nr XXXIV/649/13 w/s zmiany budżetu Miasta na 2013 rokMB
Uchwała Nr XXXIV/648/13 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.MB