artykuł nr 1

XXXII Sesja Rady Miasta - 24 kwietnia 2013 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXII/639/13 w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości585 KB
Uchwała Nr XXXII/638/13 w/s określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właściciela nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych225 KB
Uchwała Nr XXXII/637/13 w/s wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi258 KB
Uchwała Nr XXXII/636/13 w/s uchylenia Uchwały Nr V/53/l 1 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr Ll/834/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2010 r. Nr 192, poz. 1553)178 KB
Uchwała Nr XXXII/635/13 w/s sprostowania błędów w Uchwale Nr XXX/590/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Jerozolimskiej, Garncarskiej i Zamurowej w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Uchwale Nr XXX/592/13Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany dotyczącej przeznaczenia terenu zabudowy przemysłowej na tereny usług w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVl/239/04 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 r.MB
Uchwała Nr XXXII/634/13 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim613 KB
Uchwała Nr XXXII/633/13 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Dworskiej i Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim356 KB
Uchwała Nr XXXII/632/13 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta i Placu Niepodległości w Piotrkowie Trybunalskim596 KB
Uchwała Nr XXXII/631/13 w/s przystąpienia Miasta Piotrków Trybunalski do Projektu pod nazwą "Trasy Rowerowe EuroVelo"166 KB
Uchwała Nr XXXII/630/13 w/s zmiany Uchwały Nr XXX/563/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy210 KB
Uchwała Nr XXXII/629/13 w/s sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego znajdującego się w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 18243 KB
Uchwała Nr XXXII/628/13 w/s zmiany budżetu Miasta na 2013 rokMB
Uchwala Nr XXXlI/627/13 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.MB