artykuł nr 1

XXXI Sesja Rady Miasta - 27 marca 2013 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXI/626/13 w/s zmian składów osobowych komisji stałych Rady Miasta178 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/625/13 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego536 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/624/13 w/s ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę544 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/623/13 w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości635 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/622/13 w/s określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi192 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/621/13 w/s ustalania stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi194 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/620/13 w/s wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi202 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX1/619/13 w/s określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/618/13 w/s cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/617/13 w/s pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu "Rodzina +4"1,004 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/616/13 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Al. Sikorskiego, Dworskiej i Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim408 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/615/13 w/s zmiany Uchwały Nr XLIX/825/06 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2006 r. wr sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, bonifikat od cen sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, zmienionej uchwałami Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XVI/261/07 z dnia 28 listopada 2007 r., Nr XXIV/403/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., Nr VII/120/11 z dnia 30 marca 2011 r. i Nr XII/239/l 1 z dnia 28 września 2011 r.370 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/614/13 w/s przeznaczenia do wydzierżawienia i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej 28a-Geodezyjnej 10249 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/613/13 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 32 w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. K. Wielkiego 9 łącznie z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu249 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/612/13 w/s przyjęcia od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski darowizny nieruchomości tj. prawa użytkowania wieczystego działek oznaczonych w obrębie 16 numerami 1/6 o powierzchni 0,1278 ha i 1/7 o powierzchni 0,0251 ha, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Budki oraz ustanowienia służebności przesyłu na rzecz TK Telkom276 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/611/13 w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, w rejonie ulicy Broniewskiego, w obrębie 20, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 224 o powierzchni 2,9883 ha209 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/610/13 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 21 jako działki nr 24/14 i 24/16 o łącznej powierzchni 227 m2, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej220 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/609/13 w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., na części nieruchomości zabudowanych, pergolami śmietnikowymi, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Kazimierza Wielkiego; ul. Działkowej; ul. Ściegiennego; ul. Łódzkiej265 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/608/13 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 130212 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/607/13 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Całej 39203 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/606/13 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Całej204 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/605/13 w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego przysługującego Piotrkowowi Trybunalskiemu - miastu na prawach powiatu do nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obr. 22 oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 94/5 o pow. 8 m2 i zajętej pod drogę publiczną zaliczoną do kategorii dróg gminnych (gmina)270 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/604/13 w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego przysługującego Piotrkowowi Trybunalskiemu - miastu na prawach powiatu do nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obr. 22 oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 94/5 o pow. 8 m2 i zajętej pod drogę publiczną zaliczoną do kategorii dróg gminnych (powiat)258 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XXXI/603/13 w/s nabycia na własność Gminy Piotrków Trybunalski działek nr: 205/1 o pow. 0,0236 ha i nr 205/3 o pow. 0,0102 ha położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 68e243 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/602/13 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. I-go Maja 18203 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/601/13 w/s sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szerokiej 15203 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/600/13 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiśniowej 4204 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/599/13 w/s wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXVIII/682/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2007-2013, zmienionej Uchwałą Nr IX/166/11 z dnia 1 czerwca 2011 r. oraz Uchwałą Nr XXX/554/13 z dnia 27 lutego 2013 r.392 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/598/13 w/s wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/124/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2011 r., zmienionej Uchwałą Nr 1X7165/11 z dnia 1 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr XIX/374/12 z dnia 28 marca 2012 r. oraz Uchwałą Nr XXX/553/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-2015612 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/597/13 zmiany budżetu Miasta na 2013 rok403 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/596/13 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy FinansowejMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/595/13 w/s wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego Sebastiana Zerka, w związku z wygaśnięciem jego mandatu194 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer