artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XXXVIII sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 106 KB
Projekt uchwały w/s przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków226 KB
Projekt uchwały w/s szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub udostępnienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej271 KB
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXX/561/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2013 rok 189 KB
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jagiellońskiej211 KB
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej przy ul. Pereca, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 21 jako działki nr 81/2, 83/4, 83/2, 84/4, 84/2 o łącznej pow.335 m2, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej177 KB
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku, w/s zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi120 KB
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2013 r.515 KB
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2013 r.33 KB
* Wyjaśnienie do WPFMB
* Wykaz przedsięwzięć do WPFMB
* Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązańMB
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego18 KB