artykuł nr 1

XXVII Sesja Rady Miasta - 28 listopada 2012 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXVII/508/12 w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby, oraz nagrody za osiągnięcia w służbie.378 KB
Uchwała Nr XXVII/507/12 w/s nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu w Piotrkowie Trybunalskim951 KB
Uchwała Nr XXVII/506/12 w/s nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.MB
Uchwała Nr XXVII/505/12 w/s zmiany Uchwały Nr XIX/382/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2012 rok942 KB
Uchwała Nr XXVII/504/12 w/s wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.MB
Uchwała Nr XXVII/503/12 w/s ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.MB
Uchwała Nr XXVII/502/12 w/s zmiany uchwały Nr VIII/124/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2013 dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.MB
Uchwała Nr XXVII/501/12 zmieniająca Uchwałę Nr XIV/267/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2012-2015.MB
Uchwała Nr XXVII/500/12 w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości niezabudowanej o łącznej pow. 1,9019 ha, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.420 KB
Uchwała Nr XXVII/499/12 w/s przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej, ozn. nr działki 192/1, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dworskiej.MB
Uchwała Nr XXVII/498/12 w/s zmiany budżetu miasta na 2012 roku.16 MB
Uchwała Nr XXVII/497/12 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.MB