artykuł nr 1

XXVI Sesja Rady Miasta - 31 października 2012 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXVI/496/12 w/s rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMB
Uchwała Nr XXVI/495/12 w/s upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania spraw z zakresu: gospodarowania odpadami komunalnymi, organizatora publicznego transportu zbiorowego, przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.909 KB
Uchwała Nr XXVI/494/12 w/s wprowadzenia Regulaminu przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym zawierającego przepisy porządkowe dla pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Piotrków Trybunalski.MB
Uchwala Nr XXVI/493/12 w/s opinii dotyczącej wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji miasta Piotrków Trybunalski10 MB
Uchwała Nr XXVI/492/12 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującym obszar ograniczony: od północy: terenem ogrodów działkowych "Oaza" i linią regulacyjną ulicy Projektowanej 1; od wschodu: ulicą Łódzką; od południa: ul. Pawłowską i południową granicą terenu ujęcia wody "Szczekanica"; od zachodu: ul. 25 Pułku Piechoty oraz jej przedłużeniem do ul. Pawłowskiej oraz ul. Pawłowską zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/239/04 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 marca 2004 r. Nr 48, poz. 457)508 KB
Uchwała Nr XXVI/491/12 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującym obszar ograniczony: od północy: terenem ogrodów działkowych ?Oaza" i linią regulacyjną ulicy Projektowanej 1; od wschodu: ulicą Łódzką; od południa: ul. Pawłowską i południową granicą terenu ujęcia wody ?Szczekanica"; od zachodu: ul. 25 Pułku Piechoty oraz jej przedłużeniem do ul. Pawłowskiej oraz ul. Pawłowską zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/239/04 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 marca 2004 r. Nr 48, poz. 457) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"546 KB
Uchwała Nr XXVI/490/12 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej, Michałowskiej i Drogi Krajowej nr 8 (ulicy Trybunalskiej) w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/565/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 marca 2009 r. Nr 41, poz. 442).421 KB
Uchwala Nr XXVI/489/12 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej, Michałowskiej i Drogi Krajowej nr 8 (ulicy Trybunalskiej) w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/565/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 marca 2009 r. Nr 41, poz. 442) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"502 KB
Uchwała Nr XXVI/488/12 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty między liniami regulacyjnymi ulic: od północy: al. gen. Wł. Sikorskiego, od wschodu: Projektowaną 2, od południa: ulicą projektowaną Z1/2 wraz z częścią terenu po południowej stronie ulicy projektowanej Z1/2, stanowiącą rezerwę dla rozwiązań komunikacyjnych połączenia ulic projektowanych GP i Z, określonych w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego m. Piotrkowa Trybunalskiego i ul. Belzacką oraz od zachodu: granicą działek o nr ewid. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie nr 29, zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/123/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2003 r. Nr 232, poz. 2172).556 KB
Uchwała Nr XXVI/487/12 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty między liniami regulacyjnymi ulic: od północy: al. gen. Wł. Sikorskiego, od wschodu: Projektowaną 2, od południa: ulicą projektowaną Zl/2 wraz z częścią terenu po południowej stronie ulicy projektowanej Zl/2, stanowiącą rezerwę dla rozwiązań komunikacyjnych połączenia ulic projektowanych GP i Z, określonych w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego m. Piotrkowa Trybunalskiego i ul. Belzacką oraz od zachodu: granicą działek o nr ewid. 99/33, 99/43. 99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie nr 29, zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/123/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2003 r. Nr 232, poz. 2172) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"571 KB
Uchwała Nr XXVI/486/12 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Słowackiego, Projektowaną 2, Sikorskiego i Zawodzie zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/310/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 maja 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2004 r. Nr 224, poz. 2013).467 KB
Uchwala Nr XXVI/485/12 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Słowackiego, Projektowaną 2, Sikorskiego i Zawodzie zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/310/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 maja 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2004 r. Nr 224, poz. 2013) nie narusza ustaleń"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"497 KB
Uchwała Nr XXVI/484/12 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską. Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 3 stycznia 2006 r. Nr 2, poz. 9).MB
Uchwała Nr XXVI/483/12 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną. Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 3 stycznia 2006 r. Nr 2, poz. 9) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego".506 KB
Uchwała Nr XXVI/482/12 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar w Piotrkowie Trybunalskim, zawarty pomiędzy ulicą Pawłowską, nieruchomością przy ul. Pawłowskiej 52, terenem ogrodów działkowych ?Malwa", ulicą Wojska Polskiego oraz wschodnimi granicami nieruchomości położonych przy ul. Wojska Polskiego Nr 189a, 189 i 191; zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/297/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 czerwca 2004 r. Nr 153, poz. 1404).479 KB
Uchwała Nr XXVI/481/12 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar w Piotrkowie Trybunalskim, zawarty pomiędzy ulicą Pawłowską, nieruchomością przy ul. Pawłowskiej 52, terenem ogrodów działkowych ?Malwa", ulicą Wojska Polskiego oraz wschodnimi granicami nieruchomości położonych przy ul. Wojska Polskiego Nr 189a, 189 i 191; zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/297/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 czerwca 2004 r. Nr 153. poz. 1404) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"517 KB
Uchwala Nr XXVI/480/12 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy: ulicą Świerczowską od nr 1 do nr 63, ul. Zalesicką od nr 2 do nr 66. ulicą Przedborską - nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/770/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 10 marca 2006 r. Nr 76, poz. 649).464 KB
Uchwała Nr XXVI/479/12 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy: ulicą Świerczowską od nr 1 do nr 63, ul. Zalesicką od nr 2 do nr 66, ulicą Przedborską -nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/770/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 10 marca 2006 r. Nr 76, poz. 649) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego""503 KB
Uchwała Nr XXVI/478/12 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar ograniczony: od zachodu: ul. Żwirki, od północy: granicą z działką nr 133 - teren kolejki wąskotorowej, od wschodu: ul. Parkową, od południa: granicą z działką nr 409 - ujęcie wody ?Żwirki", zatwierdzonej Uchwałą Nr XLII/737/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2005 r. Nr 380, poz. 3963).497 KB
Uchwała Nr XXVI/477/12 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar ograniczony: od zachodu: ul. Żwirki, od północy: granicą z działką nr 133 - teren kolejki wąskotorowej, od wschodu: ul. Parkową, od południa: granicą z działką nr 409 - ujęcie wody ?Żwirki", zatwierdzonej Uchwałą Nr XLII/737/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2005 r. Nr 380. poz. 3963) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"515 KB
Uchwała Nr XXVI/476/12 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicą Żwirki, terenem kolejki wąskotorowej, ulicą Parkową oraz terenem ujęcia wody ?Żwirki" w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr III/30/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 stycznia 2003 r. Nr 17, poz. 194).474 KB
Uchwała Nr XXVI/475/12 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicą Żwirki, terenem kolejki wąskotorowej, ulicą Parkową oraz terenem ujęcia wody "Żwirki" w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr 111/30/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 stycznia 2003 r. Nr 17, poz. 194) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"489 KB
Uchwała Nr XXVI/474/12 w/s zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 - ul. Wojska Polskiego 200, zatwierdzonym Uchwałą XLIV/769/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r. Nr 73, poz. 634).488 KB
Uchwała Nr XXVI/473/12 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 - ul. Wojska Polskiego 200, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/769/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r. Nr 73, poz. 634) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego""510 KB
Uchwała Nr XXVI/472/12 w/s nadania Statutu Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim.MB
Uchwała Nr XXVI/471/12 w/s nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie TrybunalskiMB
Uchwała Nr XXVI/470/12 w/s nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.MB
Uchwała Nr XXVI/469/12 w/s zmiany Uchwały Nr XIX/382/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2012 r.MB
Uchwała Nr XXVI/468/12 w/s ustalenia opłat za usługi komunalne, polegające na sporządzaniu wydruków, kopiowaniu oraz skanowaniu dokumentacji, wykonywane w związku z prowadzeniem miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, nie objęte rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333).435 KB
Uchwała Nr XXVI/467/12 w/s zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Prostej 112, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 371/2 o pow.0,8424 ha w obrębie 10 - stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski na nieruchomość położoną przy ul. Prostej 202, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 422/1 o powierzchni 0,0044 ha i nr 422/2 o powierzchni 0,0847 ha oraz przy ul. Prostej 129, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 263/1 o powierzchni 0,0045 ha i nr 263/2 o powierzchni 0,5279 ha w obrębie 10 -stanowiącą własność osoby fizycznej.578 KB
Uchwała Nr XXVI/466/12 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 9, stanowiącego własność Gminy Piotrków Trybunalski łącznie z udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki545 KB
Uchwała Nr XXVI/465/12 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Sulejowskiej, stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 34 jako działki nr 129/2 o po. 0,0049 ha, 129/3 o pow. 0,0379 ha i 129/4 o pow. 0.0230 ha w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.554 KB
Uchwała Nr XXVI/464/12 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rwańskiej.459 KB
Uchwała Nr XXVI/463/12 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 10 jako działka nr 102/4 o pow. 56 m2, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.497 KB
Uchwała Nr XXVI/462/12 w/s dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego404 KB
Uchwała Nr XXVI/461/12 w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości844 KB
Uchwała Nr XXVI/460/12w/s zmiany budżetu Miasta na 2012 rok16 MB
Uchwała Nr XXVI/459/12w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.MB