artykuł nr 1

XXIII Sesja Rady Miasta - 27 czerwca 2012 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXIII/426/12 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/421/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej - Meble" w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/427/12 w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim643 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/425/12 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/424/12 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobieraniaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/423/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Cmentarnej. Partyzantów, Krzywej i rzeki Strawy w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/422/12 w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Cmentarnej, Partyzantów, Krzywej i rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"173 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIH/420/12 w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej - ?Meble" w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego".175 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/419/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej -?Sigmatex" w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/418/12 w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej - ?Sigmatex" w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"171 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/417/12 w sprawie zmiany dotyczącej przeznaczenia fragmentu terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny usług sportu i rekreacji w zmianie miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXI/521/2000 Rady Miejskiej Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 grudnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 lutego 2001 r. Nr 13, poz. 112)MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/416/12 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany dotyczącej przeznaczenia fragmentu terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny usług sportu i rekreacji w zmianie miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXI/521/2000 Rady Miejskiej Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 grudnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 lutego 2001 r. Nr 13. poz. 112) nie narusza ustaleń ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego".235 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/415/12 w/s zniesienia ochrony pomnikowej w stosunku do 8 drzew oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na 78 drzewach wchodzących w skład zadrzewienia przyzagrodowego wpisanego do rejestru pomników przyrody546 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIH/414/12 w/s zmiany Uchwały Nr XVIII/349/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 lutego 2012 r.291 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XXIII/413/12 w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej 31, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 219/1 o powierzchni 0,3418 ha i nr 220 o powierzchni 0.5493 ha w obrębie 17229 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/412/12 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Szkolnej 1. stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 23 jako działka nr 87 o powierzchni 695 m2, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej217 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/411/12 w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rumiankowej 2, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 19. jako działki nr 92/1 o powierzchni 0.0093 ha oraz 92/2 o powierzchni 0.0047 ha na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych przy ul. Pomarańczowej 10 i ul. Rumiankowej 4279 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/410/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 r., zmienionej Uchwałą Nr LIV/867/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r., Uchwałą Nr 11/19/10 z dnia 10 grudnia 2010 r.. Uchwałą Nr VII/117/11 z dnia 30 marca 2011 r., Uchwałą Nr X/l77/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. i Uchwalą Nr XIII/250/l 1 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi370 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/409/12 w/s zmiany budżetu Miasta na 2012 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/408/12 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy FinansowejMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/407/12 w/s rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa581 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer