artykuł nr 1

XIX Sesja Rady Miasta - 28 marca 2012 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XIX/382/12 w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2012 rok.743 KB
Uchwała Nr XIX/381/12 w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.340 KB
Uchwała Nr XIX/380/12 w/s zmian Statutu Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek" w Piotrkowie Trybunalskim.515 KB
Uchwała Nr XIX/379/12 w/s zatwierdzenia projektu Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów klas I-III piotrkowskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację nauczania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych439 KB
Uchwała Nr XIX/378/12 w/s określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa953 KB
Uchwała Nr XIX/377/12 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m. Piotrkowa Trybunalskiego w 2012 rokuMB
Uchwała Nr XIX/376/12 w/s zmiany Uchwały Nr XI/215/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej-"Sigmatex" w Piotrkowie Trybunalskim.399 KB
Uchwała Nr XIX/375/12 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2012 pn. "Bezpieczne Miasto 2012"448 KB
Uchwała Nr XIX/374/12 w/s wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/124/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2011 r., zmienionej Uchwałą Nr IX/165/11 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-2015.938 KB
Uchwała Nr XIX/373/12 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 42 jako działka nr 2/47 o powierzchni 306 m2, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.348 KB
Uchwała Nr XIX/372/12 w/s wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości przyległych stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe423 KB
Uchwała Nr XIX/371/12 w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 187, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 99/13 o powierzchni 0,0056 ha w obrębie 29382 KB
Uchwała Nr XIX/370/12 w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 50/3 o powierzchni 0,1256 ha w obrębie 27.372 KB
Uchwała Nr XIX/369/12 w/s przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej359 KB
Uchwała Nr XIX/368/12 w/s wyrażenia zgody na przyjęcie oświadczenia o odwołaniu darowizny nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Batorego 10 oraz wyrażenia zgody na przeniesienie własności tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.378 KB
Uchwała Nr XIX/367/12 w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy Alei 3-go Maja 12 i Alei 3-go Maja 14.435 KB
Uchwała Nr XIX/366/12 w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 48 o powierzchni 0,0016 ha i nr 47/1 o powierzchni 0,0029 ha obręb 14, przeznaczonych pod plac manewrowy tzw. "łopatkę" ulicy Wąskiej.393 KB
Uchwała Nr XIX/365/12 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Lelewela 26328 KB
Uchwała Nr XIX/364/12 w/s zmiany budżetu Miasta na 2012 rokMB
Uchwała Nr XIX/363/12 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.MB