artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XVIII sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s zmiany siedziby i obwodu Szkoły Podstawowej nr 10 im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim59 KB
Projekt uchwały w/s likwidacji jednostki budżetowej-Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wysokiej 24/26 64 KB
* załącznik nr 10-plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012 r.21 KB
* załącznik nr 9B-zmiany w planie wydatków zwiazanych z ochroną środowiska-zadania powiatu36 KB
* załącznik nr 9A-zmiany w planie wydatków zwiazanych z ochroną środowiska-zadania gminy38 KB
* załącznik nr 8B-zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do SFP34 KB
* załącznik nr 8A-zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do SFP39 KB
* załącznik nr 7A-zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów35 KB
* załącznik nr 6-zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury20 KB
* załącznik nr 5-zmiany w planie nakładów na inwestycje36 KB
* załącznik nr 4B-zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-zadania powiatu50 KB
* załącznik nr 4A-zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-zadania gminy45 KB
* załącznik nr 3A-zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone 38 KB
* załącznik nr 2B-zmiany w planie wydatków-zadania powiatu49 KB
* załącznik nr 2A-zmiany w planie wydatków-zadania gminy63 KB
* załącznik nr 1B-zmiany w planie dochodów-zadania powiatu43 KB
* załącznik nr 1A-zmiany w planie dochodów -zadania gminy51 KB
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2012 r.33 KB
* załącznik-wyjaśnienie do WPF31 KB
* załącznik-wykaz przedsięwzięć99 KB
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego18 KB
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego-służebności przesyłu74 KB
Projekt uchwały w/s restrukturyzacji systemu produkcji i dystrybucji ciepła50 KB
* załącznik-mapaMB
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej-Sigmatex w Piotrkowie Trybunalskim144 KB
Projekt uchwały w/s zasad zbywania udziałów we współwłasności nieruchomości71 KB
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr XI/173/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 października 2003 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych99 KB
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały nr XLIII/731/2011 Rady Miejskiej Piotrkowa Trybunalskiego w/s planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w mieście Piotrkowie Trybunalskim64 KB
Projekt uchwały w/s nadania nazwy dla ronda123 KB
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Przedborskiej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 34/18 o powierzchni 116 m2 w obrębie geodezyjnym 34 72 KB
Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego82 KB
Projekt uchwały w/s ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Piotrkowie Trybunalskim83 KB
Projekt uchwały w/s zmiany siedziby IV LO im. Generała Sterana Roweckiego "Grota" w Piotrkowie Trybunalskim62 KB
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 65 w budynku położonym w Piotrkowie Tryb. przy ul. Dzielnej 7A łącznie z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu. 72 KB