artykuł nr 1

XI Sesja Rady Miasta - 31 sierpnia 2011 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XI/229/11 w/s skargi Pani Barbary Pisialskiej na działalność Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.473 KB
Uchwała Nr XI/228/11 w/s skargi Pana Jana Jarosa na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.887 KB
Uchwała Nr XI/227/11 w/s ponownej skargi Pani Barbary Pisialskiej na Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim.994 KB
Uchwała Nr XI/226/11 w/s nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pani Halinie Kępińskiej-Bazylewicz.241 KB
Uchwała Nr Xl/225/11 w/s zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.376 KB
Uchwała Nr XI/224/11 w/s utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach. Domu Pomocy Społecznej i Areszcie Śledczym położonych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.430 KB
Uchwała Nr XI/223/11 w/s zmiany Uchwały Nr X/189/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.272 KB
Uchwała Nr XI/222/11 w/s pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych442 KB
Uchwala Nr XI/221/11 w/s przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.237 KB
Uchwała Nr XI/220/11 w/s sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr LIV/892/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIl/367/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 roku.400 KB
Uchwała Nr XI/219/11 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Skłodowskiej-Curie i Jerozolimskiej w Piotrkowie Trybunalskim.736 KB
Uchwała Nr Xl/218/11 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Targowej w Piotrkowie Trybunalskim.605 KB
Uchwała Nr XI/217/11 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Jerozolimskiej, Garncarskiej i Zamurowej w Piotrkowie Trybunalskim.776 KB
Uchwała Nr XI/216/11 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Leśników w Piotrkowie Trybunalskim.694 KB
Uchwała Nr XI/215/11 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Sulejowskiej ?Sigmatex" w Piotrkowie Trybunalskim.638 KB
Uchwała Nr XI/214/11 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Sulejowskiej ?Meble" w Piotrkowie Trybunalskim.728 KB
Uchwała Nr XI/213/11 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Polnej i Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim.635 KB
Uchwała Nr XI/212/11 w/s zmiany Uchwały Nr LVII/934/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.304 KB
Uchwała Nr XI/211/11 w/s wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski.522 KB
Uchwała Nr XI/210/11 w/s wyrażenia zgody na złożenie przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wniosku o przekształcenie udziału 6469/91874 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wojska Polskiego 122 c (obręb 24) oznaczonej Nr działek: 149/2; 149/10 i 149/11 o łącznej powierzchni 0,1927 ha w udział 6469/91874 części w prawie własności.349 KB
Uchwała Nr XI/209/11 w/s przeznaczenia do wydzierżawienia, w drodze przetargu, nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego.274 KB
Uchwała Nr XI/208/11 w/s sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej266 KB
Uchwała Nr XI/207/11 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 5 i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.297 KB
Uchwała Nr XI/206/11 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego.288 KB
Uchwała Nr XI/205/11 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 90 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 237 o powierzchni 116 m2 w obrębie geodezyjnym 23.358 KB
Uchwała Nr XI/204/11 w/s zmiany Uchwały Nr X/180/l 1 dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie do dnia 31 grudnia 2011 roku i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Kasztanowej.392 KB
Uchwała Nr XI/203/11 w/s zmiany Uchwały Nr X/l 79/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie do dnia 31 grudnia 2012 roku i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy, niezabudowanej 397 KB
Uchwała Nr XI/202/11 w/s przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej obiektem wieży ciśnień, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 25.279 KB
Uchwała Nr XI/201/11 w/s zmiany Uchwały Nr XXII/352/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiślanej, oznaczonej numerem działki 405/1 o powierzchni 0,0050 ha.390 KB
Uchwała Nr XI/200/11 w/s zmiany budżetu Miasta na 2011 rok10 MB
Uchwała Nr XI/199/11 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2029.MB