artykuł nr 1

X sesja Rady Miasta - 29 czerwca 2011 r.

Załączniki:
Uchwała Nr X/198/11 w/s wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.217 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/197/11 w/s ustalenia regulaminu głosowania w wyborach radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/196/11 w/s powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.281 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/195/11 w/s przyjęcia rezygnacji Pana Konrada Czyżyńskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.221 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/194/11 w/s wniesienia przez Gminę Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.276 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/193/11 w/s skargi Pani Barbary Pisialskiej na działania Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim838 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/192/11 w/s skargi Państwa Jolanty i Macieja Piekarskich na działania Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim.969 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/191/11 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/190/11 w/s powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.391 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/189/11 w/s nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/188/11 w/s nadania Statutu Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/187/11 w/s zmiany Uchwały Nr XX/329/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zmienioną Uchwałą Nr XLVIII/796/10 z dnia 27 stycznia 2010 r.758 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/186/11 w/s ustalenia wysokości opłaty za dokonanie wpisu do ?Rejestru żłobków i klubów dziecięcych".220 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/185/11 w/s zmiany Uchwały Nr VIII/148/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r. Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Piotrków Trybunalski na lata 2011-2013.305 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/184/11 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 67.282 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/183/11 w/s przyjęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski, darowizny nieruchomości położonej przy ul. Dmowskiego, stanowiącej własność osoby fizycznej.300 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/l82/11 w/s wydzierżawienia nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 71-73.301 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/181/11 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Dmowskiego - Ciepłownia C-l i ul. Rolniczej - Ciepłownia C-2350 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/180/11 wyrażenia zgody na wydzierżawienie do dnia 31 grudnia 2012 roku i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy, niezabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Kasztanowej.373 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/l79/11 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie do dnia 31 grudnia 2012 roku i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy, niezabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Armii Krajowej.378 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/l78/11 w/s uchylenia Uchwały Nr XXI/342/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Zalesickiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 33, jako działka nr 40/1 o powierzchni 0,0067 ha.281 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/l77/11 w/s zmiany Uchwały Nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku, zmienionej Uchwałą Nr LIV/867/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r.. Uchwałą Nr 11/19/10 z dnia 10 grudnia 2010 r. i Uchwałą Nr VII/117/11 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.478 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/176/11 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2011655 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/175/11 w/s zmiany WPF na lata 2011-2029MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer