artykuł nr 1

IX sesja Rady Miasta - 1 czerwca 2011 r.

Załączniki:
Uchwała Nr IX/174/11 w/s zmiany Uchwały Nr VI/108/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2011 rok.778 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/173/11 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Batorego w Piotrkowie Trybunalskim.799 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/172/11 w/s określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/171/11 w/s upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania spraw z zakresu zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego.278 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/170/11 w/s zmiany Uchwały Nr XXXVII/652/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/427/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 roku zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą ?Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji".627 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/169/11 w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/168/11 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego302 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/167/11 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego297 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwała Nr IX/166/11 w/s aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2007-2013.27 MB
Uchwała Nr IX/165/11 w/s wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/124/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008 - 2015.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/164/11 w/s przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żeromskiego 20.290 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/163/11 w/s nabycia do zasobu gminnego zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 178, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 162/1 o powierzchni 0,0739 ha, nr 162/2 o powierzchni 1,1466 ha, nr 162/3 o powierzchni 0,0613 ha w obrębie 25.330 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/162/11 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości niezabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Modrzewskiego278 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/161/11 w/s udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. w obr. 20 o łącznej powierzchni 1,7881 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 228/1, 228/2 i 228/3, objętej księgą wieczystą PT1 P/00010091/0, dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim.359 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/160/11 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Lelewela 26.271 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/159/11 w/s określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.266 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr IX/158/11 w/s zmiany budżetu miasta na 2011 rok.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/157/11 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 -2029MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/156/11 w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2010 rok.310 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer