artykuł nr 1

LII Sesja Rady Miasta - 23 czerwca 2010 r.

Załączniki:
Uchwała nr LII/862/10 w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego96 KB
Uchwała nr LII/861/10 w/s zatwierdzenia projektu "ZDOBYWAM ŚWIAT" kompleksowe zajęcia wyrównawcze i wspierające rozwój dla uczniów klas IV i V piotrkowskich szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"102 KB
Uchwała nr LII/860/10 w/s zatwierdzenia projektu "Kompleksowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów piotrkowskich szkół gimnazjalnych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"98 KB
Załączniki do Uchwały nr LII/859/10 - Plany Komisji Rady Miasta155 KB
Uchwała nr LII/859/10 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego96 KB
Uchwała nr LII/858/10 w/s rozpatrzenia skargi Rady Osiedla 'Wronia" na działalność Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego101 KB
Uchwała nr LII/857/10 w/s rozpatrzenia skargi Pana Henryka Alamy na działalność Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego108 KB
Uchwała nr LII/856/10 w/s wprowadzenia zmian do Uchwały nr XLIX/802/10 Rady Mista Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 marca 2010 r. w/s przyjęcia Planu Rowoju Lokalnego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-2015586 KB
Uchwała nr LII/855/10 zmieniająca Uchwałę Nr LI/826/10 w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczonej, jako działka nr 94/7 o powierzchni 79 m2 położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 797 KB
Uchwała nr LII/854/10 w/s wystąpienia do Wojewody Łódzkiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski nieruchomości107 KB
Uchwała nr LII/853/10 w/s przyjęcia od FOCUS PARK PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski darowizny nieruchomości tj. własności działki nr 388/11 o pow. 46 m2 oraz prawa użytkowania wieczystego działek nr 388/9 o pow. 4 m2, 411/17 o pow. 46 m2, 411/15 o pow. 14 m2, 411/13 o pow. 71 m2, 411/11 o pow. 14 m2 i 411/9 o pow. 47 m2 położonych w Piotrkowie Trybunalskim w obr. 24 przy ul. Zamenhofa.100 KB
Uchwała nr LII/852/10 w/s sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 22 jako działka numer 60/4 o powierzchni 0,0114 ha.96 KB
Uchwała nr LII/851/10 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej 49 a - l.106 KB
Uchwała nr LII/850/10 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 29 w budynku położonym w Piotrkowie Tryb. przy ul. B. Chrobrego 5, stanowiącego własność Gminy Piotrków Trybunalski łącznie z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.102 KB
Uchwała nr LII/849/10 w/s nabycia do gminnego zasobu, nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Podole, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 480/3, nr 492/1, nr 493/3 - obręb 37.93 KB
Uchwała nr LII/848/10 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej o pow. ca 300 m2 stanowiącej część działki, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 315/27 o pow. 0,5870 ha, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Modrzewskiego, wchodzącej w skład targowiska, na której zlokalizowane są pawilony handlowe. 96 KB
Uchwała nr LII/847/10 w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego udziałów w nieruchomości oznaczonej nr działki 143/160 o powierzchni 0,0027 ha, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ignacego Krasickiego 10.96 KB
Uchwała nr LII/846/10 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres 10 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy, nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Przemysłowej 34c.98 KB
Uchwała nr LII/845/10 w/s zmian w statucie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim66 KB
Uchwała nr LII/844/10 w/s szczegółowych zasad , sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Piotrków Trybunalski lub jego jednostkom podległym 76 KB
Uchwała nr LII/843/10 w/s określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze22 KB
Uchwała nr LII/842/10 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Wilków92 KB
Uchwała nr LII/841/10 w/s określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu23 KB
Uchwała nr LII/840/10 w/s sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi104 KB
Załącznik nr 12B do Uchwały nr LII/839/10 - Zmiany w planie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki41 KB
Załącznik nr 12A do Uchwały nr LII/839/10 - Zmiany w planie wydatków związnych z ochroną środowiska i gospodarki 43 KB
Załącznik nr 11 do Uchwały nr LII/839/10 - Zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury19 KB
Załącznik nr 10A do Uchwały nr LII/839/10 - Zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych41 KB
Załącznik nr 9B do Uchwały nr LII/839/10 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podtstawie porozumień i umów46 KB
Załącznik nr 9A do Uchwały nr LII/839/10 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumien i umów43 KB
Załącznik nr 7.1 do Uchwały nr LII/839/10 - Prognoza długu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 rok 94 KB
Załącznik nr 7 do Uchwały nr LII/839/10 - Prognoza długu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 rok21 KB
Załącznik nr 6 do Uchwały nr LII/839/10 - Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE w zł140 KB
Załącznik nr 5 do Uchwały nr LII/839/10 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2010-201241 KB
Załącznik nr 4 do Uchwały nr LII/839/10 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje45 KB
Załącznik nr 3B do Uchwały nr LII/839/10 - Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone60 KB
Załącznik nr 3A do Uchwały nr LII/839/10 - Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone57 KB
Załącznik nr 2B do Uchwały nr LII/839/10 - Zmiany w planie wydatków67 KB
Załącznik nr 2A do Uchwały nr LII/839/10 - Zmiany w planie wydatków80 KB
Załącznik nr 1B do Uchwały nr LII/839/10 - Zmiany w planie dochodów50 KB
Załącznik nr 1A do Uchwały nr LII/1A/10 - Zmiany w planie dochodów58 KB
Uchwała nr LII/839/10 w/s zmiany budżetu Miasta na 2010 r.38 KB