artykuł nr 1

LI Sesja Rady Miasta - 26 maja 2010 r.

Załączniki:
Uchwała nr LI/838/10 w/s rozpatrzenia skargi Pana Henryka Alamy na działalność Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego109 KB
Uchwała nr LI/837/10 w/s zaopiniowania planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Meszcze"94 KB
Załącznik graficzny do Uchwały nr LI/836/10371 KB
Uchwała nr LI/836/10 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Świerczowskiej, Zalesickiej i Anny w Piotrkowie Trybunalskim102 KB
Załącznik graficzny do Uchwały nr LI/835/10 155 KB
Uchwała nr LI/835/10 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście i Grabskiej oraz cieku wodnego Śrutowy Dołek w Piotrkowie Trybunalskim103 KB
Załącznik do Uchwały nr LI/834/10 - Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu118 KB
Uchwała nr LI/834/10 w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim869 KB
Uchwała nr LI/833/10 w/s stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"126 KB
Uchwała nr LI/832/10 zmieniająca uchwałę Nr XLVII/782/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok zmienioną uchwałą Nr XLIX/809/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 marca 2010 roku102 KB
Uchwała nr LI/831/10 w/s zmieniająca uchwałę Nr XLVII/781/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 rok zmienioną uchwałą Nr XLIX/808/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 marca 2010 roku115 KB
Uchwała nr LI/830/10 w/s określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego UWAGA Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego IISA/Łd 1251/11 z dnia 10 stycznia 2012 roku stwierdzono nieważność Uchwały Nr LI/830/10 z dnia 26 maja 2010 r. w zakresie: paragrafu 30 ust. 5, paragrafu 31 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3, paragrafu 31 ust. 5 109 KB
Załącznik do Uchwały nr LI/829/10 - Plan Gospodarki OdpadamiMB
Załącznik do Uchwały nr LI/829/10 - Program Ochrony ŚrodowiskaMB
Uchwała nr LI/829/10 w/s przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016", którego inegralną częścią jest "Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 201766 KB
Uchwała nr LI/828/10 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres do 3 lat części zabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Dmowskiego.95 KB
Uchwała nr LI/827/10 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres 8 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy, nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Wierzeje.99 KB
Uchwała nr LI/826/10 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczonej, jako działka nr 94/7 o powierzchni 79 m2 położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 798 KB
Uchwała nr LI/825/10 w/s zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Reymonta (obręb 21) oznaczonej nr działki 443/6 o powierzchni 0,0159 ha.93 KB