artykuł nr 1

L Sesja Rady Miasta - 28 kwietnia 2010 r.

Załączniki:
Uchwała nr L/824/10 w/s utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, Domu Pomocy Społecznej i Areszcie Śledczym 64 KB
Strategia Rozwoju Edukacji w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2010-2015 MB
Uchwała nr L/823/10 w/s Strategii Rozwoju Edukacji w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2010-2015 62 KB
Uchwała nr L/822/10 w/s zmiany Uchwały Nr XXXIV/590/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski 69 KB
Uchwała nr L/821/10 w/s sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXXIV/582/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Al. Gen. W. Sikorskiego, M. Dąbrowskiej, J. Tuwima i T. Sygietyńskiego 116 KB
Uchwała nr L/820/10 w/s uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"120 KB
Załącznik nr 10B do Uchwały nr L/819/10 - Zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych40 KB
Załącznik nr 10A do Uchwały nr L/819/10 - Zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych33 KB
Załącznik nr 9B do Uchwały nr L/819/10 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 46 KB
Załącznik nr 8 do Uchwały nr L/819/10 - Zmiany w planie dochodów własnych jednostek budżetowych22 KB
Załącznik nr 7 do Uchwały nr L/819/10 - Zmiany w planie dochodów budżetu Państwa planowane do uzyskania w 2010 r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami30 KB
Załącznik nr 6 do Uchwały nr L/819/10 - Prognoza spłaty długów w latach 2011-202921 KB
Załącznik nr 5 do Uchwały nr L/819/10 - Prognoza długu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 rok21 KB
Załącznik nr 4 do Uchwały nr L/819/10 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2010-201240 KB
Załącznik nr 3 do Uchwały nr L/819/10 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje44 KB
Załącznik nr 2B do Uchwały nr L/819/10 - Zmiany w planie wydatków54 KB
Załącznik nr 2A do Uchwały nr L/819/10 - Zmiany w planie wydatków65 KB
Załącznik nr 1B do Uchwały nr L/819/10 - Zmiany w planie dochodów47 KB
Załącznik nr 1A do Uchwały nr L/819/10 - Zmiany w planie dochodów49 KB
Uchwała nr L/819/10 w/s zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 r. 33 KB
Uchwała nr L/818/10 w/s udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za rok 200998 KB