artykuł nr 1

XXXIII Sesja Rady Miasta - 21 stycznia 2009 r.

Załączniki:
Uchwała nr XXXIII/572/09 w/s delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, realizującej zadania Starosty21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIII/571/09 w/s wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miasta20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIII/570/09 w/s zmian składów osobowych komisji stałych Rady Miasta19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIII/569/09 w/s zaopiniowania projektu Uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego dotyczącej ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały nr XXXIII/568/09 - Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2009139 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIII/568/09 w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały nr XXXIII/567/09 - Program przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2009113 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIII/567/09 w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2009 rok13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIII/566/09 w/s ustalenia warunków rekompensaty przeznaczonej przez Miasto Piotrków Trybunalski na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Piotrkowie Trybunalskim z tytułu świadczenia przez tę Spółkę obsługi przewozowej linii autobusowych w okresie od 1 marca 2009 roku do 28 lutego 2019 roku oraz w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Miasto Piotrków Trybunalski na okres przekraczający rok budżetowy.32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIII/565/09 - Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/565/09 - Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/565/09 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIII/565/09 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej, Michałowskiej i Drogi Krajowej nr 8 (ulicy Trybunalskiej) w Piotrkowie Trybunalskim74 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIII/564/09 w/s stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej, Michałowskiej i Drogi Krajowej Nr 8 (Trybunalskiej) w Piotrkowie Trybunalskim z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, które zostało przyjęte Uchwałą Nr XLIX/837/06 z dnia 29 marca 2006 r.25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIII/563/09 - Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/563/09 - Rozstzrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/563/09 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIII/563/09 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Fabianiego i Promiennej w Piotrkowie Trybunalskim115 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIII/562/09 w/s stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Fabianiego i Promiennej w Piotrkowie Trybunalskim z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, które zostało przyjęte Uchwałą Nr XLIX/837/06 z dnia 29 marca 2006 r.30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIII/561/09 w/s zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIII/560/09 w/s wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIX/495/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 października 2008r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-201335 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIII/559/09 w/s zmiany uchwały Nr XX/304/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIII/558/09 w/s udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomości położonej przy ul. Belzackiej 176 i Dworskiej 11a dla Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim 25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIII/557/09 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Niskiej , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 34/1, 34/2 i 27/1 o łącznej powierzchni 2854 m224 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5B do Uchwały nr XXXIII/556/09 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumien i umów55 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5A do Uchwały nr XXXIII/556/09 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIII/556/09 - Zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIII/556/09 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2009-201146 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/556/09 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1B do Uchwały nr XXXIII/556/09 - Zmiany w planie wydatków46 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1A do Uchwały nr XXXIII/556/09 - Zmiany w planie wydatków48 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIII/556/09 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 200929 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XXXIII/555/09 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 3824 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer