artykuł nr 1

XXX Sesja Rady Miasta-26 listopada 2008 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXX/531/08 w/s stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Tomasza Stasiaka23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/530/08 w/s wezwania Prezydenta Miasta do podjęcia działań mających na celu uporządkowanie gospodarki komunalnej w mieście Piotrkowie Trybunalskim26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/529/08 w/s skargi Pana Henryka Alamy na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/528/08 w/s wyboru Przewodniczącego komisji Rady Miasta21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/527/08 w/s odwołania Przewodniczącego komisji Rady Miasta21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/526/08 w/s wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta upoważnionego do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/525/08 w/s wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/524/08 w/s przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego-stosowany przy zgłoszeniu tylko jednej kandydatury31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/523/08 w/s zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę Miasto Piotrków Trybunalski-jednostkę budżetową Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim z tytułu zawarcia umowy na zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na okres przekraczający rok budżetowy24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/522/08 w/s zmiany Uchwały Nr XXVI/478/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 września 2008 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/521/08 w/s zmiany Uchwały Nr XX/333/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2008 rok 50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/520/08 w/s ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu będącego podstawą do obliczania wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/519/08 w/s określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego51 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr XXX/518/08-Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2009 rok41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/518/08 w/s uchwalenia Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2009 rok24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/517/08 w/s określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2009 r. nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/516/08 w/s zmiany Uchwały Nr VI/72/2003 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia przedszkoli publicznych samorządowych prowadzonych przez Gminę Piotrków Trybunalski24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/515/08 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/514/08 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Armii Krajowej 2-6 i ul. Przeskok 623 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/513/08-Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/513/08-Przyczepy przystosowane do używania łącznie z pojazdem silnikowym21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/513/08-Naczepy przystosowane do używania łącznie z pojazdem silnikowym21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/513/08-Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/513/08-Samochody ciężarowe21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/513/08 w/s określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/512/08 w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/511/08-Zmiany w planie funduszu82 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/511/08-Plan wydatków jednostek pomocniczych20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8A do Uchwały Nr XXX/511/08-Zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/511/08-Wieloletni Plan Inwestycyjny46 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/511/08-Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/511/08-Zmiany w planie nakładów na inwestycje127 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4B do Uchwały Nr XXX/511/08-Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone65 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4A do Uchwały Nr XXX/511/08-Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone62 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3B do Uchwały Nr XXX/511/08-Zmiany w planie wydatków67 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr XXX/511/08-Zmiany w planie wydatków95 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2B do Uchwały Nr XXX/511/08-Zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone54 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XXX/511/08-Zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1B do Uchwały Nr XXX/511/08-Zmiany w planie dochodów56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XXX/511/08-Zmiany w planie dochodów69 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/511/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 200836 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer