artykuł nr 1

XXIV Sesja Rady Miasta-25 czerwca 2008 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXIV/430/08 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/429/08 w/s zmieniająca uchwałę w sprawie przywrócenia do używalności i określenia herbu miasta Piotrkowa Trybunalskiego23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/428/08 w/s ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/427/08-statut MZDiK43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/427/08-wykaz dróg publicznych220 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/427/08-schemat organizacyjny MZDiK w Piotrkowie Trybunalskim28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr XXIV/427/08 w/s zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr XXIV/426/08 w/s zmiany uchwały Nr XXI/317/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m? pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zmienionej uchwałą Nr XL/644/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2005 roku, zmienionej uchwałą Nr LIII/890/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006 roku32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/425/08 w/s pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/424/08 w/s pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/423/08 w/s pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/422/08 w/s pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr XXIV/421/08-wykaz dróg31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/421/08 w/s pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr XXIV/420/08 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Tryb. MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/419/08 w/s stwierdzenia zgodności projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Tryb. z obowiazującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, które zostało podjęte Uchwałą Nr XLIX/837/06 z dn. 29 marca 2006 r.805 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XXIV/418/08 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar ulic Wronia-ŻelaznaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/417/08 w/s stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wroniej-Żelaznej w Piotrkowie Trybunalskim z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, które zostało przyjęte Uchwałą Nr XLIX/837/06 z dnia 29. III. 2006 r25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/416/08 w/s współdziałania miasta Piotrkowa Trybunalskiego z Gminą Rozprza w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Rozprza25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/415/08 w/s współdziałania miasta Piotrkowa Trybunalskiego z Gminą Moszczenica w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Moszczenica25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/414/08 w/s współdziałania miasta Piotrkowa Trybunalskiego z Gminą Grabica w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Grabica25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/413/08 w/s współdziałania miasta Piotrkowa Trybunalskiego z Gminą Drużbice w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Drużbice23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/412/08 w/s uchwalenia regulaminu określającego warunki i sposób przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/411/08 w/s ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/410/08 w/s likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego-sezonowego w Piotrkowie Trybunalskim24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/409/08 w/s zaopiniowania projektu Uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego dotyczącej ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/408/08 w/s zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/407/08 w/s uchwalenia statutu Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim46 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/406/08 w/s nabycia do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanej działki położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 14 jako działka nr 309/2 o powierzchni 0,0547 ha23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/405/08 w/s objęcia przez Gminę Piotrków Trybunalski udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/404/08 w/s wniesienia przez Gminę Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci własności nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,6647 ha, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/403/08 w/s zmiany uchwały Nr XLIX/825/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 29 marca 2006 r. w/s zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb., bonifikat od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, zmienionej uchwałą Nr XVI/261/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 28 listopada 2007 r.25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/402/08 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 20222 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/401/08 w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy uzytkowania wieczystego działki oznaczonej nr 8/57 położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Poprzecznej23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/400/08 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy:ul. Dmowskiego-Ciepłownia C-1;ul. Rolnicza 75-Ciepłownia C-223 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/399/08 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. ul. Mieszka I-go, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 249/8 o pow. 0,0018 ha23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr XXIV/398/08 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym,nieruchomości oznaczonej jako działka nr 44/17 o pow. 7 m2, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Szarych Szeregów22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/397/08 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 12/14-ul. Pereca 1/323 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/396/08 w/s uchylenia uchwały Nr XXII/361/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28kwietnia 2008r. oraz w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/707/01 z 05 grudnia 2001 r. dotyczącej przyjęcia Regulaminu prowadzenia przez Urząd Miasta inwestycji finansowanych wspólnie przez Gminę Piotrków Trybunalski oraz mieszkańców miasta i uchwały Nr XLIX/887/02 z dnia 26 czerwca 2002 r. o zmianie uchwały Nr XLI/707/01 Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia 2001r. w sprawie przyjęcia Regulaminu prowadzenia przez Urząd Miasta inwestycji finansowanych wspólnie przez Gminę Piotrków Trybunalski oraz mieszkańców26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIV/395/0861 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/395/0841 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10 co Uchwały Nr XXIV/395/0857 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/395/0821 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/395/0835 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7.1 do Uchwały Nr XXIV/395/0838 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/395/0832 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/395/0832 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/395/0848 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/395/0856 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/395/0849 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XXIV/395/0852 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/395/0866 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XXIV/395/0840 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/395/0844 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/395/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 200834 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer