artykuł nr 1

XXII Sesja Rady Miasta-28 kwietnia 2008 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXII/371/08 w/s nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Ojcu Andrzejowi Lemieszowi S.I.12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/370/08 w/s nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Ojcu Gracjanowi Kubicy12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/369/08 w/s zmiany uchwały Nr XV/216/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 30 grudnia 2003 r. w/s ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania955 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/368/08 w/s zmiany uchwały Nr XVIII/311/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/367/08-Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/367/08-Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrywania uwag zgłoszonych do projektu planu30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/367/08-Nowy plan zagospodarowania przestrzennegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/367/08 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim274 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/366/08 w/s stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim z ustaleniami obowiązujacego Studium uwarunkowań j kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego717 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr XXII/365/08 w/s ustalenia na rok 2008 Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Piotrków Trybunalski85 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/364/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr XXII/363/08 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr XXII/362/08 w/s uchylenia uchwały Rady Miasta Nr XX/327/08 z dnia 05.03.2008 r. w sprawie udziału mieszkańców Gminy Piotrków Trybunalski w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji sanitarnej21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/361/08 w/s uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/707/2001 z 05.12.2001 r. dotyczącej przyjęcia Regulaminu prowadzenia przez Urząd Miasta inwestycji finansowanych wspólnie przez Gminę Piotrków Trybunalski oraz mieszkańców miasta i uchwały Nr XLIX/887/2002 z dnia 26.06.2002 r. o zmianie uchwały Nr XLI/707/2001 Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia 2001r. w sprawie przyjęcia Regulaminu prowadzenia przez Urząd Miasta inwestycji finansowanych wspólnie przez Gminę Piotrków Trybunalski oraz mieszkańców24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr XXII/360/08-Umowa spółki z organiczoną odpowiedzialnością56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr XXII/360/08 w/s zatwierdzenia treści umowy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością świadczącej usługi z zakresu gospodarki komunalnej, tj.: zaopatrzenia w wodę oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych 23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą nr XXII/359/08 w/s określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr XXII/358/08 w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 47 ozn. numerami działek 410 o pow. 0,0044 ha i 411/4 o pow. 0,0053 ha659 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr XXII/357/08 w/s udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim 23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/356/08 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. ul. Wolskiej 1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 362 o pow. 0,3256 ha23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/355/08 w/s nabycia do zasobu Gminy Miasto Piotrków Trybunalski niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Prostej 102 i 104 oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 366/1 o powierzchni 0,0042 ha i 367/1 o powierzchni 0,0032 ha.23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/354/08 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargu nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 71-73.25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/353/08 w/s udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomości położonej przy ul. Wysokiej 24/26 dla Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim 24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/352/08 w/s zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wiślanej, oznaczonej numerem działki 405/1 o powierzchni 0,0050 ha23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/351/08 w/s nabycia na rzecz Gminy Miasto Piotrków Trybunalski prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 14, oznaczonej numerem działki 306/4 w celu rozbudowy ulicy Rolniczej.28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/350/08 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 1623 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/349/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2008MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/348/08 w/s udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego739 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer