artykuł nr 1

Obwieszczenie dot. budowy stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, adaptacji istniejącej infrastruktury oraz zmiany użytkowania części istniejącej zabudowy na jej potrzeby

Obwieszczenie

 

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że na wniosek pana Grzegorza Sipy właściciela firmy F.P.H.U. „MIX”, zam. w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Łódzka 55A,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, adaptacja istniejącej infrastruktury oraz zmiana użytkowania części istniejącej zabudowy na jej potrzeby

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) Wydział Rozwoju Miasta podaje do publicznej wiadomości, że dane o w/w wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

Z wnioskiem o wydanie decyzji oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, każdy ma prawo zapoznać się w Biurze Planowania Rozwoju Miasta, pokój nr 37 w godzinach 9.00 do 14.30 oraz składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Szkolna 28, pokój nr 59.