artykuł nr 1

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że z dniem 23.11.2005r. zostały ustalone warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa wodociągu o średnicy ø 110mm w ul. Karolinowskiej, Uprawnej i Żółtej

O B W I E S Z C Z E N I E

Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego

w Piotrkowie Trybunalskim

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz Uchwały Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim nr XLI/710/05 z dnia 5 października 2005r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 327, poz.2988 z dnia 8 listopada 2005r.) zawiadamiam, że z dniem 23.11.2005r. zostały ustalone warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego :

Wnioskodawca:

Urząd Miasta Wydział Rozwoju Miasta Biuro Inwestycji i Remontów ul. Szkolna 28 w Piotrkowie Trybunalskim.

Planowana inwestycja:

·          budowa wodociągu o średnicy ø 110mm w ul. Karolinowskiej ,Uprawnej i Żółtej.

Lokalizacja inwestycji:

Trasa przebiegu przewidziana do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim na terenie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi : 119, 120, 123, 215/1, 215/4, 215/5, 215/12, 215/13, 215/8, 215/9, 215/10, obr. 11 ; 59,60/1, 60/2, 61, 62, 63, 65, 66/2, 67, 68, 69/1, 69/2, 70, 71/1, 72/2, 72/1, 73, 74, 75, 76, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 97, 109/1 obr. 14 oraz działkach o nr ewid. 223 obr. 14 i nr 216 obr. 11 ( stanowiącej pas drogowy ul. Karolinowskiej) ; dz. nr ewid. 122 obr. 11 (pas drogowy ul. Żółtej ) ; dz. nr ewid. 87 obr. 11 (pas drogowy ul. Uprawnej).

Postępowanie prowadzi:

Pracownia Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim ulica Farna Nr 8, tel. 0-44 732-15-66, e-mail: pracownia@ppp.piotrkow.pl