artykuł nr 1

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że w dniu 30.11.2005r. zostały ustalone warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przewidziana do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim w ul. Energetyków i ul. Jodłowej

Obwieszczenie

Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego

w Piotrkowie Trybunalskim

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz Uchwały Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim nr XLI/710/05 z dnia 5 października 2005r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 327, poz.2988 z dnia 8 listopada 2005r.) zawiadamiam, że w dniu 30.11.2005r. zostały ustalone warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego .

 

Wnioskodawca:

Janusz Prochoń

Mariusz Prochoń

Dorota Stepień

Agnieszka Depczyńska

Stefan Mikuła

Wiesław Bińczyk

Waldemar Buchalski

Aleksander Słomecki

Agnieszka Szkudlara

Antoni Piłkarek

Elżbieta Charlińska

Planowana inwestycja:

budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przewidziana do realizacji w Piotrkowie

Trybunalskim w ul. Energetyków i ul. Jodłowej.

Lokalizacja inwestycji:

Pasy drogowe ul. Energetyków (dz. nr ewid. 130 obr . 30), ul. Jodłowej ( dz. nr 53 obr 43) ,działkach ozn. nr ewid. 187, 185/3, 185/5 obr. 29 (stanowiących drogi )

oraz na działkach stanowiących własność prywatną o numerach ewidencyjnych :

182/2, 185/3, 185/4, 185/5, 185/6, 184 obr. 29; dz. nr ewid. 10/3, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 10/10, 10/11, 10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 10/20, 10/2 obr. 10; dz. nr ewid. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 obr. 43w Piotrkowie Trybunalskim.

Postępowanie prowadzi:

Pracownia Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim ulica Farna 8, tel.( 0-44 ) 732-15-66, e-mail: pracownia@ppp.piotrkow.pl