artykuł nr 1

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że uzyskano uzgodnienia organów w wymaganym zakresie - w związku z ustaleniem warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci gazu ziemnego ŚR/c

O B W I E S Z C Z E N I E

Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego

w Piotrkowie Trybunalskim

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.Nr 80, poz.717) oraz Uchwały Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim nr XLI/710/05 z dnia z dnia 5 października 2005r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 327, poz. 2988 z dnia 8 listopada 2005r.) zawiadamiam, że uzyskano uzgodnienia organów w wymaganym zakresie - w związku z ustaleniem warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Wnioskodawca:

KAUFLAND – MARKETY Sp. z o.o. 50-421 Wrocław ul. Szybka 6-10

Planowana inwestycja:

budowie sieci gazu ziemnego ŚR/c

Lokalizacja inwestycji:

Trasa przebiegu w układach komunikacyjnych ulic:

·          ul. Belzacka (od autostrady do Świerkowej) dz. 114 obr. 29

·          ul. Świerkowa dz. 54 obr. 29; dz. 86/1 obr. 43

·          ul. Malinowa dz. 83 i 81 obr. 43

·          ul. Energetyków dz. 130 obr. 30 ;30 obr 42

·          ul. Wronia dz. 129 obr. 30; dz. 3 obr. 42; dz. 92 obr. 41

·          ul. Roosevelta dz. 44 obr. 41.

·          Ul. Dworska dz. nr ewid. 82 obr 43, 170 obr 29

oraz na odcinku autostrady A- 1 dz. nr 38/9, 38/3, 38/5 obr 29

Postępowanie prowadzi:

Pracownia Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Farna 8,

tel. (0-42) 732-15-66, e-mail: pracownia@ppp.piotrkow.pl