artykuł nr 1

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa nawierzchni jezdni i chodników

O B W I E S Z C Z E N I E

Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego

w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 61§ 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz Uchwały Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim nr XLI/710/05 z dnia 5 października 2005r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 327, poz.2988 z 8 listopada 2005r.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Wnioskodawca:

Urząd Miasta Wydział Rozwoju Miasta Biuro Inwestycji i Remontów z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ul. Szkolna 28

Planowana inwestycja:

Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w ulicach

Lokalizacja inwestycji:

 obszar dzielnicy staromiejskiej obejmujący ulice :

·          Sieradzką - dz. 474 obr 21

·          Szewską - dz. 112 obr.21

·          Rycerską - dz. 111, 157, 55 obr 21

·          Łazienną Mokrą - dz. nr 166 obr 21

·          Rwańską - dz. nr 61 obr 21

·          Konarskiego - dz. nr 175 obr 21

·          Grodzka - dz. nr 121 obr 21

·          Pijarska - dz. nr 176 obr 21

·           Rynek Trybunalski - dz. 116 obr 21

·          Farną - dz. nr 122 obr 21

·           Krakowskie Przedmieście - dz. nr 181, 238, 239 obr 21

·           Starowarszawską -dz. nr 138 obr 21

·           Zamkową - dz. nr 87 obr 21

·          Plac Czarnieckiego - dz. nr 68 i 69 obr 21

·           Plac Niepodległości- dz. nr 222 obr 21

·          Al. Kopernika - dz. 224, 227 obr 21

·          Plac Kościuszki dz. nr 408/2 obr 21

·          Stronczynskiego dz. 50 obr 21

·          Wojska Polskiego 47 obr 21

·          Al. 3 – go Maja- dz. 228 obr 21

·           oraz działki o nr ewid. 168 obr 21 ( ul. Pijarska 20 ) , 227, 226 obr 21.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać na piśmie uwagi, wnioski i zastrzeżenia.

Pisma należy składać w sekretariacie Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Farna 8 .

Postępowanie prowadzi:

Pracownia Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Farna 8, tel. (0-44) 732-15-66 , e-mail: pracownia@ppp.piotrkow.pl