artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i na rzecz jego mieszkańców w 2006 roku.

Na podstawie na podstawie art. 25 i 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz 539, z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr XLII/730/05 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2006 rok.

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert

 na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i na rzecz jego mieszkańców w 2006 roku.

Konkurs jest adresowany do :

1.       Organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej.

2.       Osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności, sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Zadania i wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich dofinansowanie:

1. Zabezpieczenia miejsc noclegowych w placówce o standardzie

 schroniska dla bezdomnych.                                                                                         75.000

2. Utworzenie i prowadzenie punktu wydawania posiłków dla najuboższych

 mieszkańców miasta.                                                                                                  20.000

3. Zapewnienie opieki i wieloprofilowej rehabilitacji dla dzieci ze sprzężoną

 niepełnosprawnością w warunkach ośrodka o charakterze rehabilitacyjnym.                    102.000

4. Zapewnienie posiłku dzieciom przebywającym w świetlicach                                         

 środowiskowych na terenie miasta.                                                                              40.000

5. Zapewnienie warunków umożliwiających realizację programu

 kulturalno-sportowego w świetlicach środowiskowych na terenie miasta.                         25.000

6. Aktywności społecznej i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych.                        6.000

7. Podejmowanie działań na rzecz udzielania pomocy osobom najbardziej

 potrzebującym.                                                                                                                      10.000

W/w środki mogą ulec zmianie na podstawie uchwały Rady Miasta określającej wysokość budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2006 rok.

Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie wzoru ofert podmiotu uprawnionego (Dz.U. Nr 44, poz.427) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia 2006 roku do godz. 15.30 w Referacie Zdrowia Publicznego i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim Pasaż Rudowskiego 10, p. 309.

Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia oferty jest:

1. zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz.U. Nr 64,poz.593 z póź. zm.) oraz dokumentami o których mowa w art. 30 ust. 2 i 3 cytowanej ustawy.

2. dołączenie szczegółowego harmonogramu realizacji zadania,

3. sporządzenie oferty w sposób czytelny, wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę,

4. dołączenie pełnomocnictwa do składania oświadczeń i zawierania umów, rekomendacji, listy osób realizujących zadanie wraz z opisem ich kwalifikacji zawodowych,

5. dołączenie oświadczenia osób reprezentujących organizację o nie prowadzeniu działań w celu osiągnięcia zysku.

            Szczegółowe informacje dotyczące konkursu wraz z formularzem oferty, harmonogramem
i regulaminem konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl a także w Referacie Zdrowia Publicznego i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta, p. 309 tel. 732-77-81 lub 732-77-86. Oferty rozpatrzone zostaną w terminie do dnia 10 stycznia 2006 roku przez Zespół Opiniujący powołany przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w oparciu o następujące kryteria:

     1. merytoryczna wartość oferty (oceniana w skali: 0 - 25),

     2. koszty wykonania zadania, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udziału innych źródeł finansowania (oceniane w skali: 0 - 20),

     3. doświadczenia w dotychczasowej współpracy z samorządem lokalnym (oceniane w skali: 0 - 5),

     4. zgodności zadań przedstawionych w ofercie z celami statutowymi podmiotu (oceniane w skali: 0 - 10),

     5. kalkulacja kosztów zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (oceniana w skali: 0 -20),

     6. dysponowania kadrą zdolną do realizacji zadania (oceniane w skali: 0 -10),

     7. wkład pracy wolontariuszy (oceniany w skali: 0 - 10).

Kwoty dotacji nie mogą przekraczać 80 % całkowitego kosztu realizacji zadania.

 W latach 2004 i 2005 wymienione w ogłoszeniu zadania realizowane były przez organizacje pozarządowe przy wsparciu z budżetu miasta w następujących kwotach:

2004                                     2005

Zadanie Nr 1                                                    60.000              62.400

Zadanie Nr 2                                                      -                         -

Zadanie Nr 3                                                    100.000            102.000

Zadanie Nr 4                                                    - -

Zadanie Nr 5                                                    -                      -

Zadanie Nr 6                                                    4.000               5.000

Zadanie Nr 7                                                    -                      9.000

Załączniki:
Oferta podmiotu uprawnionego61 KB
Regulamin33 KB