artykuł nr 1

Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 09.11.2005r uzupełniony w dniu 25.11.2005r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa gazociągu średniego ciśnienia do 0,4 MPa w technologii PE Ø 63 z trasą przebiegu w ulicy Gęsiej

O B W I E S Z C Z E N I E

Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego

w Piotrkowie Trybunalskim

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz Uchwały Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim nr XLI/710/05 z dnia 5 października 2005r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 327, poz.2988 z dnia 8 listopada 2005r.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 09.11.2005r uzupełniony w dniu 25.11.2005r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Wnioskodawca:

Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie

Oddział Gazownia Łódzka Zakład Gazowniczy w Łodzi

Rejon Gazowniczy w Piotrkowie Trybunalskim ul. Krakowskie Przedmieście 112

Planowana inwestycja:

Budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,4 MPa w technologii PE Ø 63 z trasą przebiegu w ulicy Gęsiej - na odcinku od ulicy Łódzkiej do ulicy Gęsiej 11.

Lokalizacja inwestycji:

obejmującego nieruchomości w układach drogowych ulic :

- Łódzkiej - działka o nr ew. 90 obręb 12,

- Gęsiej działki o nr ew. 70/9, 70/10, 20 obręb 12

oraz w drogach dojazdowych do nieruchomości :

- działki o nr ew. 70/8 ,70/11 obręb 12

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać na piśmie uwagi, wnioski i zastrzeżenia.

Pisma należy składać w sekretariacie Pracowni Planowania Przestrzennego

w Piotrkowie Trybunalskim ul. Farna 8 .

Postępowanie prowadzi:

Pracownia Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Farna 8, tel. 0-44 732-15-66, e-mail: pracownia@ppp.piotrkow.pl