artykuł nr 1

Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamiam, że uzyskano uzgodnienia organów w wymaganym zakresie w związku z ustaleniem warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przewidziana do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim w ul. Energetyków

O B W I E S Z C Z E N I E

Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego

w Piotrkowie Trybunalskim

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.Nr 80, poz.717) oraz Uchwały Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim nr XLI/710/05 z dnia z dnia 5 października 2005r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 327, poz. 2988 z dnia 8 listopada 2005r.) zawiadamiam, że uzyskano uzgodnienia organów w wymaganym zakresie w związku z ustaleniem warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Wnioskodawca:

Janusz Prochoń

Mariusz Prochoń

Dorota Stepień

Agnieszka Depczyńska

Stefan Mikuła

Wiesław Bińczyk

Waldemar Buchalski

Aleksander Słomecki

Agnieszka Szkudlara

Antoni Piłkarek

Elżbieta Charlińska

 

Planowana inwestycja:

budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przewidziana do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim w ul. Energetyków .

Lokalizacja inwestycji:

·          w pasach drogowych ul. Energetyków (dz. nr ewid. 130 obr . 30) na działce nr ewid. 187, 185/3, 185/5 obr. 29 oznaczonej jako dr

oraz na działkach stanowiących własność prywatną o numerach ewidencyjnych :

182/2, 185/3, 185/4, 185/5, 185/6, 184 obr. 29; dz. nr ewid. 10/3, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 10/10, 10/11, 10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 10/20, 10/2 obr. 10; dz. nr ewid. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 obr. 43.

Postępowanie prowadzi:

Pracownia Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Farna 8, tel. 0-44 732-15-66, e-mail: pracownia@ppp.piotrkow.pl