artykuł nr 1

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że uzyskano uzgodnienia organów w wymaganym zakresie w związku z ustaleniem warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego: zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek zamieszkania zbiorowego – internat

O B W I E S Z C Z E N I E

Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego

w Piotrkowie Trybunalskim

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz Uchwały Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim nr XLI/710/05 z dnia z dnia 5 października 2005r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 327, poz.2988 z dnia 8 listopada 2005r.) zawiadamiam, że uzyskano uzgodnienia organów w wymaganym zakresie w związku z ustaleniem warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Wnioskodawca:

Urząd Miasta Wydział Rozwoju Miasta Biuro Inwestycji i Remontów z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ul. Szkolna 28

Planowana inwestycja:

·          zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek zamieszkania zbiorowego – internat.

Lokalizacja inwestycji:

·          na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 15/54, 15/55 obręb 31 położonej przy ulicy Dmowskiego 38 w Piotrkowie Trybunalskim.

Postępowanie prowadzi:

Pracownia Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Farna 8, tel. ( 0-44 ) 732-15-66, e-mail: pracownia@ppp.piotrkow.pl